Sa oled siin

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet tutvustab uut Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja ootab selle koostamisel kaasa rääkima.


Keskkonnaministri käskkirjaga on algatatud määruse „Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine“ muutmine. Eelnõu järgi muudetakse Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja tsoneeringut.

Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimus ajavahemikul 12. november 2020 kuni 8. veebruar 2021. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta sai esitada 8. veebruariks 2021 kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline, 64 Pärnu). Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume osalema kaitse-eeskirja moodustamise menetluses.

Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda käesoleva veebilehe allosas. Paberkandjal sai materjalidega tutvuda avaliku väljapaneku perioodil Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu), Matsalu rahvuspargi külastuskuses Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond), Lääneranna vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn), Martna osavallavalitsuses (Vallamaja, Martna küla) ja Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu).

Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsiti laekunud ettepanekuid ja vastati kõikidele ettepanekutele kirjalikult.

Määruse eelnõu avalik arutelu toimus 22. märtsil 2021 kell 15 Microsoft Teams vahendusel. Viiruse covid-19 laiema leviku tõttu ei olnud võimalik avalikku arutelu korraldada algselt planeeritud kujul Lihula kultuurimajas.  Avalikul arutelul tutvustati laekunud ettepanekuid ja sellest lähtuvalt menetluse edasist käiku.

Avalikku arutelu saab järelvaadata SIIN
Avaliku arutelu ettekannet saab vaadata SIIN (560.93 KB, PDF)

Avaliku arutelu järgselt ettepanekute ja lahenduste analüüs jätkub, seejärel valmistatakse ette eelnõu uus versioon ja seda tutvustatakse uuesti avalikkusele.

Lisainfo: 
Mirjam Vaan, 56858391, mirjam.vaan@keskkonnaamet.eeSuitsu jõgi. Foto: Kätlin Kurg

Uuri kaitse-eeskirja muutmise kohta lähemalt 

Kaitse-eeskirja muutmise eesmärgid ja põhjused

Ligikaudu 49 000 hektari suuruse Matsalu rahvuspargi suurim väärtus on linnud nii nende looduslikes elupaikades – merel, laidudel, roostikus ja metsas – kui ka inimese kaasabil kujundatud luhtadel, muudel niidualadel ja karjamaadel. Koosluste kujundamine on osa rahvuspargi kultuuripärandist.

 • Luua kaitse-eeskiri, mis tagab Matsalu rahvuspargi väärtuste kaitse ja säilitada kultuurpärand. 

  Kaitse-eeskirja eelnõu koostamisel on lähtutud põhimõttest, et rahvuspargi loodusväärtused oleksid kaitstud ja säiliks traditsiooniline kultuur. Need väärtused, mille kaitset saab tagada ainult range kaitsekorra kaudu, on planeeritud sihtkaitsevööndisse ja need, mille kaitseks piisab leebemast kaitsekorrast, on arvatud piiranguvööndisse. Kaitsekord arvestab ka sellega, et säiliks traditsiooniline ehitusstiil ja kalapüügiviis.

  Rahvuspargi kaitse-eesmärke on vaja oluliselt täiendada, et tagada kõikide liikide ja koosluste kaitse. Praegu kehtivas kaitse-eeskirjas on nimetatud kaitstavad väärtused üldsõnaliselt ja välja ei ole toodud konkretseid kooslusi ja liike. 

  Mõned praegu kehtivad kaitsekorra punktid ei taga piisavalt hästi väärtuste kaitset. Näiteks ei ole piiranguvööndis keelatud linnujaht. 

  Kehtiv kaitse-eeskiri pärineb aastast 1997, looduskaitseseaduse kohaselt tuleb nii vanad eeskirjad uuendada 1. maiks 2023. aastal.
 • Muuta kaitsekord lihtsamaks ja selgemaks

  Uues kaitse-eeskirjas on vööndeid vähem ja nende piirid on planeeritud loogilisemalt. Lisaks väärtuste paiknemisele on vööndi piiride kulgemisel arvestatud ka sellega, et piirid oleksid ka looduses paremini tuvastatavad. See on eriti oluline liikumispiirangutega vööndite puhul.

  Paljud praegu kehtivad piirangud – liikumispiirangud maismaal ja veekogudel, kalapüük ja jahipidamine – on mitmeti mõistetavad. Seetõttu on nende rakendamisega olnud probleeme ja need on tekitanud inimestes segadust. Uues kaitse-eeskirjas on vähem erinevaid ajalisi piiranguid ja muid erisusi.
 • Vähendada bürokraatiat

  Praegu kehtiva kaitse-eeskirja järgi peab kohalik elanik küsima Keskkonnameti nõusolekut ka õuealale puukuuri või kasvuhoone ehitamiseks. Uue eeskirjaga on kavas seda muuta nii, et väikeehitiste õuemaale püstitamiseks edaspidi luba küsima ei peaks. Samuti ei säilitata selliseid piiranguid, mis ei ole seni oma eesmärki täitnud, kuid toovad kaasa palju asjatut bürokraatiat – näiteks liikumispiirangud puisniitudel. 
 • Avaliku väljapaneku eesmärk on koondada nii maaomanike kui ka teiste huvigruppide arvamusi ja ettepanekuid, sest nii on võimalik saada parim lõpptulemus.

Menetluse järgmised sündmused ja tegevusplaan

Kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek ja ettepankute esitamise aeg lõppes 8. veebruaril 2021. Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsiti laekunud ettepanekuid ja vastati kõikidele ettepanekutele kirjalikult.

Määruse eelnõu avalik arutelu toimus 22. märtsil 2021 kell 15 Microsoft Teams vahendusel, kus tutvustati laekunud ettepanekuid ja sellest lähtuvalt menetluse edasist käiku. Avalikku arutelu saab järelvaadata SIIN.

Menetluse järgmised tegevused:

 • Jätkame avalikul väljapankul esitatud ettepanekute ja kogu teadaoleva andmestiku analüüsiga.
 • Valmistame ette eelnõu kaitse-eeskirja eelnõu uue versiooni.
 • Tutvustame uut kaitse-eeskirja eelnõu versiooni avalikkusele.

Tutvu kaitse-eeskirja eelnõu määruse ja seletuskirjaga

Kaitse-eeskirja eelnõu materjalid:

Kaitse-eeskirja eelnõu lisana olevad kaardid:

Kaartide mahud on suured ja nende allalaadimine võib võtta aega.

  Kaardirakendus piiride muutmise kohta

  Kaardirakenduses saab tutvuda kaitse-eeskirja eelnõu piiridega, neid kehtivate piiridega võrrelda ja kinnistuid katastritunnuse järgi otsida. Kaardirakendusega tutvumiseks vajuta SIIA.

  Kaardirakenduse kasutamisest

  • Kaardirakenduse avakuval kuvatakse eelnõu kaardikihid ja katastrikaart. Otsingumootori abil saab otsida kinnistuid katastritunnuse järgi. Peale selle saab otsida ka kaitsevööndeid nende nime järgi (kuna programm täpitähti ei kuva, siis otsingus kasutada ä=2, õ=6 ja ü=y).
  • Kaarti saab suurendada ja vähendada vastavalt soovile. Piisavalt suurendades ilmuvad ekraanile vööndite nimed ja katastritunnused. 
  • Vasaku hiireklõpsuga ilmub kaardile hüpikaken vööndi ja/või katastri teabega. Vasakul üleval nurgas on rippmenüüd. Legendile klõpsates ilmub rippmenüü, kus on kirjas, millisele värvile eri vööndid vastavad. Kihiloendile klõpsates ilmub rippmenüü, kus saab kihte aktiivseks ja mitteaktiivseks teha. Kihiloendis saab aktiivseks teha ka kehtivaid kaardikihte.
  • Selleks, et kogu piirangu-, sihtkaitsevööndi ja reservaadi pindalalisi muudatusi võrrelda, on avakuval võrdlusvidin. Vidina kasutamiseks tuleb kihiloendi rippmenüüst aktiivseks teha vastavalt soovile kihte, mis on markeeritud kui „kogu ala“ ja kõik muud vööndid tuleb mitteaktiivseks teha (katastrikaardi võib aktiivseks jätta). Vidinat kasutades on alati rullitav kiht kehtivate kaartidega ja markeeritud tumedates toonides (kollane on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd ja punane on reservaat). Avakuval on eelnõu kaardikihid ja markeeritud heledates toonides (kollane on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd ja punane on reservaat).
  • Mõõtmisvidinat saab kasutada selleks, et mõõta vahemaid ja pindalasid. Need tuleb kaardile hiireklõpsuga moodustada.

  Kaardirakendus liikumispiirangute kohta

  Kaardirakenduses saab tutvuda kaitse-eeskirja eelnõu liikumispiirangutega. Kaardirakendusega tutvumiseks vajuta SIIA.

  Kaardirakenduse kasutamisest

  • Liikumispiirnagute kaardirakenduse kasutamispõhimõtted on samad, mis piiride muutmise kaardirakenduse puhul.
  • Võrdlusvidina kasutamiseks tuleb kihiloendist sisse lülitada kehtiv liikumispiirangu skv kiht.

  Pöörame tähelepanu, et viibimise ajalisi piiranguid ei kohaldata:

  • viibimisel teedel ja külastuskorralduseks ettenähtud radadel;
  • viibimisel ja ujuvvahendiga sõitmisel järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
  • sadamasse sõidul, sadama territooriumil ning märgistatud laevateel;
  • kaitseala valitseja nõusolekul Jõgede, Kasari luha, Puise ranna, Rooglaiu, Saardu ranna, Saarte, Saastna, Sauemere, Siselahe, Sibula sonni, Suitsu ja Välislahe sihtkaitsevööndis;
  • Jõgede sihtkaitsevööndis kutselise kalapüügi eesmärgil ujuvvahendiga sõitmisel Sibula sonni sihtkaitsevööndisse ja tagasi;
  • kutselisel kalapüügil lõkspüünisega Välislahe ja Saarte sihtkaitsevööndis ning ääremõrraga Sibula sonni sihtkaitsevööndis.

  Kaardirakenduse hüpikaknas on toodud vaid konkreetse vööndiga seotud punktid ehk 4, 5 ja 6.

  Kaardirakenduse lühendid:
  JKL – jääkatte lagunemisest
  JVT – jäävabadel talvedel
  skv – sihtkaitsevöönd
  pv – piiranguvöönd
  e – eraldis

  Peamised muudatused ja esitatud ettepanekud

   Peamised Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muudatused on koondatud memosse, millega saab tutvuada SIIN (669.68 KB, PDF).
    
   Memos viidatud kalapüügi muudatused on välja toodud SIIN (3.83 MB, PDF).

   Enne avalikku väljapanekut toimunud kohtumisel esitatud ettepankeud.

   • 27. jaanuaril jahipidamise teemal toimund kohtumisel esitatud ettepanekud. (382.85 KB, PDF)
   • 13. veebruaril turismi ja ettevõtluse teemadel toimund kohtumisel esitatud ettepanekud. (497.05 KB, PDF)
   • 12. märtsil kalapüüdmise teemadel toimund kohtumisel esitatud ettepanekud (541.81 KB, PDF)

   Avalikul väljapanekul esitatud eraisikute ettepanekutega saab tutvuda SIIN.

   Avalikustamise jooksul eraisikute poolt tehtud ettepanekute failis on välja toodud ettepanekud üldiste teemade kohta ja kokkuvõtlikul kujul tuues välja ettepaneku peamise mõtte. Kinnistupõhiseid ettepanekuid ei ole eraldi välja toodud, sest kinnistupõhised ettepanekud on seotud eelkõige konkreetsete kinnistutega ja eelnõu sätetega, mis neid mõjutavad. Peamiselt on tehtud ettepanekuid kinnistul vööndite muutmise kohta (tsoneerida piiranguvööndist sihtkaitsevööndisse ja vastupidi) ja piiritlemise kohta (sh ettepanekud kaitsealalt väljaarvamiste kohta).

   Tutvu avalikul väljapanekul esitatud kohalike omavalitsuste, ekspertorganisatsioonide ja  keskkonnaühenduste ettepanekutega:

   MTÜ Pro Mare (registreeritud dokumendiregistris numbriga 7-4/20/18849-8) SIIN (1.73 MB, PDF)

   MTÜ Eesti Jahimeeste Selts (nr 1-4/20/2709 ja 7-4/21/2787) SIIN (294.82 KB, PDF) ja SIIN (529.63 KB, PDF)

   SA Eestimaa Looduse Fond (nr 7-4/20/6131 ja 7-4/20/18849-10) SIIN (478.94 KB, PDF) ja SIIN (362.63 KB, PDF)

   MTÜ Kullamaa Jahi-ja Kalameeste selts (nr 7-4/21/2056) SIIN (408.46 KB, PDF)

   MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing (nr 7-4/21/2649) SIIN (860.77 KB, PDF)

   MTÜ Eesti Loodusturismi Ühing (nr 7-4/21/2516) SIIN (342.51 KB, PDF)

   Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus (nr  7-4/21/2773) SIIN (87.97 KB, PDF)

   Eesti Mereinstituut (nr 7-4/21/2791) SIIN (284.22 KB, PDF) 

   Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks, MTÜ Roheline Pärnumaa, MTÜ Roheline Läänemaa (nr 7-4/21/2785) SIIN (16.26 MB, PDF)

   Haapsalu linnavalitsus (nr 7-4/20/18849-4) SIIN (130.32 KB, PDF) 

   Lääneranna vald (nr 7-4/21/1760) SIIN (230.96 KB, PDF)

   Lääne-Nigula vallavalitsus (nr 7-4/20/18849-11) SIIN (283.01 KB, PDF)

   Riigimetsa Majandamise Keskus (nr 7-4/20/18818-2) SIIN (23.36 KB, PDF)

   Eesti Kalastajate Selts SIIN (104.25 KB, PDF)

   Rõhutame, et ei avaliku väljapaneku eelsete kohtumiste, kohtumiste järgselt esitatud ettepanekute ega ka avalikul väljapanekutel esitatud ettepanekute alusel ei viidud sisse muudatusi kaitse-eeskirja eelnõus, et anda kõigile osapooltele võrdsed võimalused eelnõu kohta arvamuse avaldamiseks avaliku väljapanku perioodil. Kõiki esitatud ettepanekuid kaalutakse pärast avalikku väljapankut. Alles seejärel tehakse eelnõus vajalikud muudatused ja tutvustatakse neid uuesti avalikkusele.

   Toimunud kohtumised

   Enne avalikku väljapanekut toimusid eelkohtumised valitud teemadel gruppidega, keda loodusväärtuste kaitseks seatavad piirangud enim mõjutavad. Seisukohad ja ettepanekud kuulati ära huvigruppide kaupa. Eelkohtumiste ettekanded annavad ülevaate vastavates teemadest ja soovitame huvi korral neid kindlasti vaadata.

   • 2019 detsember – 2020 jaanuar kohtumised kohalike omavalitsustega. Kohtumiste eesmärk oli kaardistada omavalitsuste ettepanekuid seoses Matsalu rahvuspargiga. 
   • 27. jaanuaril 2020 kohtumine jahimaade kasutajatega jahipidamise teemal. Arutelu eesmärk oli tutvustada jahimaade kasutajatele uues kaitse-eeskirjas planeeritud jahipidamise korda, arutada  jahipidamise teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid seoses kaitsekorra muudatustega selle teema osas. Ettekanne (439.1 KB, PDF)
   • 13. veebruaril 2020 kohtumine turismi ja ettevõtluse teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada sektorit enim mõjutavaid muudatusi seoses kehtiva kaitsekorraga ja kaardistada olulisi küsimusi ja ettepanekuid. Ettekanne (1.84 MB, PDF)
   • 12. märtsil 2020 kohtumine kalapüüdmise teemadel. Kohtumise eesmärk oli tutvustada uues kaitse-eeskirjas sätteid, mis mõjutavad kalapüüdmise korda, arutada kalapüügi teemasid Matsalu rahvuspargis ja kaardistada olulisi küsimusi ning ettepanekuid. Ettekanne (3.83 MB, PDF)
    
   • 18.12.2020 kell 15 toimus INFOPÄEV veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Viiruse laiema leviku tõttu ei saanud infopäevasid korraldada algselt planeeritud kujul Haapsalu kutsehariduskeskuses (17.12) ja Lihula kultuurimajas (18.12). Infopäeva eesmärk oli tutvustada kaitse-eeskirja kavandit ja tuua välja muudatused võrreldes kehtiva kaitsekorraga.
   • Infopäeva saab järelvaadata Keskkonnaameti youtube kanalilt:
    •  Vaata i​​​​​nfopäeva I osa SIIT. I osas tutvustati kaitse-eeskirjaga reguleeritavaid tegevusi (välja arvatud kalapüük) ja kavandatavaid muudatusi kaitsevööndite kaupa.
    •  Vaata infopäeva II osa SIIT. II osas tutvustati kalapüügiga seotud kavandatavaid muudatusi. 
    •  Vaata infopäeva küsimustevooru SIIT.

    •  Infopäeva ettekannet saab vaadata SIIN (207.27 KB, PDF)

    •  Infopäeval esitatud küsimusi koos lühidalt sõnastatud vastustega saab lugeda SIIT (532.3 KB, PDF). Vastused on antud koostatud eelnõule ja seega ei ole vastuste andmisel veel arvesse võetud avalikustamise jooksul kogutud uusi teadmisi ja ettepanekuid. Uute teadmiste ja ettepanekute analüüsi tulemusena võivad seisukohad muutuda.

    
   • Perioodil 11.–24. jaanuarini 2021 toimusid maaomanike vastuvõtupäevad. Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) toimusid vastuvõtupäevad 11.–15. jaanuarni 2021. Penijõe mõisas (Penijõe mõis, Pärnu maakond) toimusid vastuvõtupäevad 18.–22. jaanuaril 2021. Vastuvõtupäevad olid mõeldud maaomanikele, kes soovivad arutada enda kinnistusse puutuvat. 
   • Kui maaomanikel või teiste huvigruppide esindajatel on veel soovi leppida kokku eraldi kohtumine, et Matsalu kaitse-eeskirja muutmisega seonduvaid küsimusi ja ettepanekuid arutada, siis palume võtta ühendust looduskaitse planeerimise osakonna spetsialisti Mirjam Vaaniga (56858391, mirjam.vaan@keskkonnaamet.ee).
   • 22. märtsil 2021 kell 15 toimus kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Microsoft Teams vahendusel. Viiruse covid-19 laiema leviku tõttu ei olnud võimalik avalikku arutelu korraldada algselt planeeritud kujul Lihula kultuurimajas. Avalikul arutelul tutvustati laekunud ettepanekuid ja sellest lähtuvalt menetluse edasist käiku.

    •  Avalikku arutelu saab järelvaadata SIIN.

    •  Avaliku arutelu ettekannet saab vaadata SIIN (560.93 KB, PDF)

    

   NB! Kõigile Matsalu rahvuspargi maaomanikele saadeti kaitse-eeskirja avaliku väljapaneku perioodil teavituskiri rahvastikuregistris märgitud kontaktaadressile.

   SIIA VAJUTADES  (234.5 KB, PDF) leiate nimekirja maaomanikest, kellele adresseeritud tähitud kiri tagastati hoiutähtaja möödumisel või kellel ei olnud rahvastikuregistris kontaktandmeid märgitud. Nimetatud maaomanikel palume ühendust võtta looduskaitse planeerimise osakonna spetsialistiga Mirjam Vaan (56858391, mirjam.vaan@keskkonnaamet.ee)

    

   Kuidas osaleda
   riigi valitsemises?

   Sinu arvamus on meile väga oluline!
   Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

   Eelnõude infosüsteem

   Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

   Osalusveeb

    

   Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.