Puurkaevud ja salvkaevud

Põhjavesi

Põhjavesi on kogu vesi, mis asub maapinna all küllastumusvööndis ning on otseses kokkupuutes pinnase või aluspõhjaga.Põhjavee moodustumine toimub läbi sademete vee infiltreerumise maapinda, kus see liigub veelademes raskusjõu toimel sügavamale kuni tuleb vastu veepide. Vesi liigub edasi ka veepidemesse, kuid liigub seal väga aeglaselt, mistõttu hakkab veepideme kohale kogunev põhjavesi mööda veeladet laiali voolama kõrgemalt madalamale.

 

Puurkaevu ja puuraugu nõuded

Puurkaeve kasutatakse veevarustuses nii joogivee kui ka tootmisvee saamiseks, samuti ka hüdrogeoloogilisteks uuringuteks. 
Puurauke kasutatakse maasoojussüsteemides. 

Puurkaevude ning puuraukude rajamist, ümberehitust, konserveerimist ning lammutamist reguleerib ehitusseadustik ning keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 .
 

Peamised etapid puurkaevu ja puuraugu rajamisel 

  • Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise kohaliku omavalitsusega
  • Puurkaevu või puuraugu ehitusprojekti koostamine hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omava isiku poolt.
  • Kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotluse esitamine. Ehitusloa taotlusele lisatakse puurkaevu või puuragu ehitusprojekt. 
  • Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või puuraugu ehitusloa taotluse Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.
  • Kohalik omavalitsus väljastab puurkaevu või puuraugu rajamiseks ehitusloa
  • Puurkaev või puurauk rajatakse hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omava isiku poolt.
  • Puurkaevu või puuraugu rajanud isik esitab keskkonnaregistrisse puurkaevu või puuraugu rajamise andmed, sh veeproovid. Andmete esitamine toimub elektrooniliselt Keskkonnaameti e-teenuste kaudu.
 

Salvkaevude nõuded

Salvkaevude nõudeid reguleerib keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 .

Salvkaevude rajamisel, ümberehitamisel ja lammutamisel esitatakse kohalikule omavalitsusele ehitusteatis. Pärast salvkaevu rajamist või ümberehitamist esitatakse rajatud või ümberehitatud salvkaevu andmed keskkonnaregistrisse kandmiseks Keskkonnaametile. Salvkaevu rajamiseks ning ümberehitamiseks ei ole nõutav hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba. Keskkonnaameti e-teenuste kaudu saab kaevude andmeid esitada ainult hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omav isik. Kui isikul puudub hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba, siis on võimalik salvkaevude rajamise ning ümberehitamise andmed esitada Keskkonnaameti üldkontaktile

Pärast salvkaevu lammutamist peab salvkaevu lammutanud isik 10 tööpäeva jooksul esitama kohalikule omavalitsusele lammutamise teatise ja selle juurde kuuluvad dokumendid. Kohalik omavalitsus informeerib lammutamisest Keskkonnaametit, kes kannab lammutamise andmed keskkonnaregistrisse. 
Olemasolevate salvkaevude andmete keskkonnaregistrisse kandmisega tegeleb Keskkonnaagentuur
 

Veehaarde sanitaarkaitseala ning hooldusala 

Veehaarde sanitaarkaitseala ning hooldusala nõudeid reguleerib veeseaduse 6. ptk 6. jagu. 
Veehaarete sanitaarkaitsealade, hooldusalade ning muude piirangute leidmiseks soovitame kasutada Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakendust

 

Põhjaveevaru

Põhjaveevaru on arvutuslik põhjavee hulk, mida on võimalik kasutada nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine. Põhjaveehaarde rajamisel tootlikkusega >500 m³/d tuleb eelnevalt uuringutega määrata põhjaveevaru. Täpsemat infot põhjaveevaru hindamise kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.  

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.