Meri

Eesti mereala asub Läänemere kirdeosas, koosnedes Soome lahest, Liivi lahest ja Läänemere avaosast ning Lääne-Eesti saarestiku piirkonda jäävast Väinamerest. Meri on Eesti riigi omand ning sealseid tegevusi koordineerib Eesti Vabariik. 

VEELUBA

Merel toimuvaks vee erikasutuseks annab vastava keskkonnaloa või veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu Keskkonnaamet.

Veeloa kohustus vee erikasutuseks tekib Eesti merealal, kui:

 • süvendatakse või paigutatakse mere põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 kuupmeetrist (sadamate ja laevateede süvendamine, kaevandamine merealal jne);
 • paigutatakse merre tahkeid aineid allpool keskmist veetaset mahuga alates 100 kuupmeetrist (sadamates muulide, kaide ja slippide ehitamine, rannakindlustuste rajamine, kaabelliinide ja torujuhtmete paigaldamine, vesiviljelusrajatiste ehitamine, tuulegeneraatorite paigaldamine jne);
 • kaadatakse süvenduspinnast mahuga alates 100 kuupmeetrist;
 • toimub laevade regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont;
 • toimub laevade regulaarne tuules lenduvate puistekaupadega lastimine ja lossimine.

Veeloa taotlus peab vastama Keskkonnaministri 28.10.2019 määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ (edaspidi määrus nr 56) § 12, keskkonnaseadustiku üldosa seadus (edaspidi KeÜS) § 42 ja veeseaduse § 193 nõuetele.

Täpsem info veeloa taotlemise kohta on toodud Keskkonnaameti kodulehel veeloa jaotises.

Veeloa taotlemisel tegevusteks meres peab taotlusele lisama:

 • dokumendid, mis tõendavad tegevuse asukoha maatüki õiguspärast valdust või muud õiguslikku alust tegutseda käitise asukohas loa alusel (KeÜS § 42 lg 3 p 2);
 • tegevuse merealaga piirneva kinnistu kasutusõigust tõendav dokument; 
 • avamerele ehitamiseks on vajalik hoonestusõiguse olemasolu;
 • detailplaneeringut nõudva tegevuse korral vastav planeering;

Kui veeloaga lubatavaks tegevuseks on vaja kehtestada detailplaneering, ei anta keskkonnaluba enne sellise detailplaneeringu kehtestamist (KeÜS § 55). Mere ranna ehituskeeluvööndis slipi, muuli, rannakindluse, kalakasvatusehitise jne ehitamiseks on vajalik vastava planeeringu olemasolu (looduskaitseseadus § 38 lg 5). Seega on võimalik taotleda veeluba vee erikasutustöödeks, mis on seotud ranna ehituskeeluvööndis ehitamisega, vaid tegevusteks, mis on kooskõlas planeeringuga (tegevus peab vastama õigusaktidele KeÜS § 52). 

Veeloa taotlemisel on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 alusel kohustuslik läbi viia keskkonnamõju hindamine järgmiste tegevuste korral:

 • maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui see teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid;
 • süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit;
 • merepõhja tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000 kuupmeetrit.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusele nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus 224) annab Keskkonnaamet veeloa menetluse käigus eelhinnangu keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kaalumiseks loa taotleja esitatud ja muu asjakohase teabe alusel järgmiste tegevuste korral:

 •  sadama või sadamarajatise rajamine või laiendamine;
 • rannakindlustusrajatise rajamine või laiendamine;
 • veekogu põhja elektriülekandeliini või -sidekaabli rajamine;
 • veekogu süvendamine või veekogusse tahkete ainete kaadamine alates mahust 100 kuupmeetrit;
 • tegevus toimub Natura 2000 võrgustiku alal.

Eelhinnangu andmiseks peab loa taotleja esitama Keskkonnaministri 16.08.2017 määruses nr 31 „Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded" (edaspidi määrus nr 31) nimetatud teabe.

 

VEEKESKKONNARISKIGA TEGEVUSE REGISTREERING MEREALAL 

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering kohustus vee erikasutuseks tekib Eesti merealal, kui

 • süvendatakse merd 50–100-kuupmeetrit;
 • paigutatakse süvenduspinnast mere põhja 50–100-kuupmeetrit;
 • paigutatakse mere põhja tahkeid aineid 5–100 kuupmeetri;
 • toimub maasoojussüsteemi paigaldamine.

Täpsem info veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimisks on toodud Keskkonnaameti kodulehel veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu jaotisest.

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu tegemisel järgmisteks tegevusteks annab Keskkonnaamet eelhinnangu keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kaalumiseks loa taotleja esitatud ja muu asjakohase teabe alusel (määrus 224) järgmiste tegevuste korral:

 • sadama või sadamarajatise rajamine või laiendamine;
 • rannakindlustusrajatise rajamine või laiendamine
 • veekogu põhja elektriülekandeliini või -sidekaabli rajamine;
 • tegevus toimub Natura 2000 võrgustiku alal;

Eelhinnangu andmiseks peab registreeringu taotleja esitama määruses nr 31 nimetatud teabe.

Muud tegevused

Keskkonnaamet osaleb merevaldkonna õigusloome väljatöötamisel, valdkonda kujundavate strateegiate, kavade ja planeeringute koostamisel, sh Eesti mereala ruumilise planeeringu koostamisel. Mereala ruumiline planeerimine on vahend merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. Mereala ruumiline planeerimine võimaldab määratleda, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam. Mereala ruumiline planeerimine peab põhinema ökosüsteemsel lähenemisel ning Keskkonnaametil on oluline roll sisendi andjana. Vaata lisaks https://mereala.hendrikson.ee/.
 

Foto: Kaari Männikus-Nilson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Läänemeri. Foto:Kaari Männikus-Nilson

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.