Heitvesi

Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Pinnaveekogud kasvavad reostamise tagajärjel kinni (eutrofeeruvad), põhjavesi saastub, elurikkus vaesub ning võivad levida haigused.

Kui majapidamises käideldakse reovett nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee (joogivee) reostamist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist.

Igasugune reoveekäitluse lahendus tuleb kohaliku omavalitsusega kooskõlastada. Reoveepuhasti ehitamine peab olema kooskõlas KOVi planeeringutega (üld-, detail- ja eriplaneering).

Vajadusel tuleb taotleda vee erikasutusluba Keskkonnaametist.

Vee erikasutusloa taotlemise kohustuse sätestab veeseadus (VeeS) § 187 punkti 4, mille kohaselt peab veeluba olema, kui juhitakse suublasse saasteainid või heitvett ja jahutusvett.

Kurna ja Kaberla oja. Foto: Kätlin Juuram

Veeluba ei ole vaja kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kui see tegevus vastab käesoleva  VeeS § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele.

VeeS § 116 lõike 2 ja § 126 lõike 1 j alusel on heitvee külmunud või lumega kaetud pinnasele juhtimine ning heitvee ja saasteainete juhtimine otse põhjavette, karsti ning karstijärve on keelatud.

Reostusnäitajate piirväärtused veeloas kehtestatakse Keskkonnaministri 08.11.2019 määrusega nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ (määrus nr 61) Lisa 1 (PDF) tabelis 1 kehtestatu alusel. Veeluba on võimalik taotleda tähtajatult (VeeS § 189 lõige 1).

 

Ohtlikud ained veekeskkonnas


Ohtlik aine on VeeS § 187 punkti 4 kohaselt element või ühend, mis oma mürgisuse, püsivuse või bioakumulatsiooni tõttu põhjustab või võib põhjustada ohtu inimese tervisele ning kahjustab või võib kahjustada teisi elusorganisme või ökosüsteeme.

Ohtlike ainete heitveega veekogudesse juhtimist reguleerib VeeS § 79 lõige 1 sätestatu. Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused kehtestab keskkonnaminister määrusega.

Ohtlike ainete heitveega veekogusse või pinnasesse juhtimisel tuleb rakendada alates 08.11.2019 Keskkonnaministri määrusega nr 61 kehtestatud ohtliku aine piirväärtusi, mis on toodud VeeS § 128 lõike 7 alusel kehtestatud Keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 " Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused Lisas 1 (PDF) tabelis 2.

Ohtlike ainete piirväärtusi võib ületada või aine mitteleidumise nõude võib jätta järgimata heit-, sademe-, kaevanduse-, karjääri- või jahutusvee juhtimisel veekogusse, kui loa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused:

  •  loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaal-majanduslikel põhjustel võimalik;
  •  loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib segunemispiirkonna paiknemise kaardil;
  •  loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa andjale;
  •  loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse juhtimine ei põhjusta VeeS § 76  lõike 1 alusel kehtestatud ohtliku aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse ohtliku aine sisalduse piirväärtus fooni tõttu.
 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.