Saasteained välisõhus

Selleks, et kaitsta inimtervist ja looduskeskkonda, on kehtestatud mitmed õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused.

Õhusaasteluba või keskkonnakompleksluba omav heiteallika valdaja peab tagama, et tema heiteallikast välisõhku paisatava saasteaine heitkogus ei ületaks vastavas loas sätestatut ega kehtestatud saasteaine heite piirväärtust ning ei põhjustaks saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool tootmisterritooriumi. 

Saasteaine lubatud heitkogus (sh maksimaalne hetkeline heitkogus) määratakse loale selliselt, et kõikidest ühel tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku välisõhku paisatud saasteaine kogus ei põhjustaks saasteaine kohta õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist. See tähendab, et ettevõtte tegevus ei tohi põhjustada õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist ning seda põhimõtet järgitakse loa menetlemisel. 

Õhukvaliteedi piirväärtus on saasteaine lubatav kogus välisõhu ruumalaühikus, mis on kehtestatud teaduslike andmete alusel ning mis nimetatud koguse ületamise korral tuleb saavutada kindlaksmääratud aja jooksul ja mida edaspidi ei tohi enam ületada. Piirväärtuse kehtestamise eesmärk on vältida, ennetada või vähendada saasteaine ebasoodsat mõju inimese tervisele või keskkonnale. Õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise korral eeldatakse olulise keskkonnahäiringu tekkimist. 

Õhukvaliteedi sihtväärtus on seevastu saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus, mis tuleb saavutada asjakohaste meetmetega, mis ei too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi, kas kindlaksmääratud aja jooksul või võimalikult kiiresti ja mille eesmärk on parandada õhukvaliteeti ja vältida või vähendada ebasoodsat mõju inimese tervisele ja keskkonnale. 

Vastavad piir-ja sihtväärtused on leitavad keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 75 "Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid".

Juhul, kui peale loa andmist ja käitise töölehakkamist selgub, et piir- või sihtväärtust siiski tõenäoliselt ületatakse, nõuab Keskkonnaamet loa omajalt saasteainete vähendamise tegevuskava. See esitatakse heakskiitmiseks Keskkonnaametile, kes saadab kava arvamuse avaldamiseks omakorda kohalikule omavalitsusele. Kava peab tagama, et peale ettenähtud meetmete rakendamist jääb saasteaine tase alla piir- või sihtväärtuse.


Märja puitmaterjali põletamisel paiskub õhku tuhka, lämmastik- ja vääveldioksiidi, süsinikoksiidi ja lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mis on keskkonnale ja inimese tervisele kahjulikud. Foto: Marit Kivisild

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.