Õhusaasteluba

Õhusaasteloaga määratakse saasteained ja nende kogused, mille ulatuses on ettevõttel õigus saasteained välisõhku väljutada.

Õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja peab juba enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba.

Millal on õhusaasteluba nõutav?

Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete heitkogused, millest alates tuleb ettevõttel taotleda õhusaasteluba, on alates 1.01.2017. a kehtestatud keskkonnaministri 14.12.2016. a määrusega nr 67 “Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba”.  

Loakohustuse tuvastamisel rakenduvad põhiliselt kaks loogikat:

1. Käitise võimsuse põhine
Vaadatakse teatud tegevuste aastast käivet või võimsust ja võrreldakse määruse nr 67 §-ga 3. Antud määruse § 3 lõike 6 kohaselt: Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuse korral ei kohaldata käesoleva määruse lisas nimetatud künniskoguseid, olenemata tegevuse künnisvõimsusest. Sisuliselt tähendab säte seda, et põletuseadmete puhul, bensiini laadimisel ja veise-, sea- ja linnukasvatuse puhul rakendub vaid § 3 ehk tegevusepõhised künnisvõimsused.

2. Summaarse aastase heitkoguse põhine
Vaadatakse iga saasteaine või saasteainete grupi osas kogu käitise summaarset heitkogust aastas ja võrreldakse määruse nr 67 §-ga 2 sätestatud lisas nimetatud künniskogusega. Kui vähemalt ühe saasteaine või saasteainete grupi osas künniskogust ületatakse, on vaja õhusaasteluba. Erandina sätestatakse määruse nr 67 §-s 4, et teatud põletusseadmete puhul, mis ületavad künnisvõimsust, ei ole õhusaasteluba vaja. Selle tingimus on, et ükski põletusseadmest eralduv saasteaine ei ületa saasteainete heidete künniskoguseid ning tegemist on põletusseadmega. Seega võib arvestatava heitkoguse korral veel rakenduda heitkoguste põhine künnise loogika.

Lisaks tuleb silmas pidada, kas määruses nr 67 toodud künniskogused on kehtestatud konkreetsele saasteainele või siis ainerühmale. Näiteks arvutatakse osakeste kõik fraktsioonid kokku, samas raskmetallid ja nende ühendid igaüks eraldi. Loe täpsemalt vastavast Keskkonnaameti juhendist.

Näiteks: Ettevõte kasutab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (ehk LOÜsid) sisalduvaid kemikaale (värve, lakke, lahusteid jmt) koguses, mis põhjustab LOÜde heite välisõhku suuruses 0,55 t/a. Kuna õhusaasteloa künniskogus LOÜdele on 0,5 t/a, vajab ettevõte oma tegevuseks õhusaasteluba.

Lisaks tähele panna! Õhusaasteluba on nõutav olenemata määruse nr 67 kehtestatud künniskogustest või künnisvõimsustest, kui õhukvaliteedi taseme määramisel on tuvastatud, et käitise heiteallikatest väljutatava saasteaine heitkogus põhjustab saasteaine kohta määruse nr 75 kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamise väljaspool käitise tootmisterritooriumi.


Foto: Marit Kivisild

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.