Uuringuluba

Geoloogilisteks uuringuteks annab loa Keskkonnaamet.

Keskkonnaametilt üldgeoloogilise uurimistöö loa saamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Alates 1. juulist 2020 riigilõivu üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse esitamisega ei kaasne. 

Keskkonnaametilt maavara geoloogilise uuringu loa saamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ning tasuda riigilõiv 400 eurot (riigilõivuseadus 136¹ lg 1).

Kui taotluses on puuduseid, siis informeeritakse sellest taotlejat ning antakse aega puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel algatab Keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise.

Kui ühele alale on esitatud mitu taotlust, siis toimub enampakkumine. Taotluse menetluse käigus küsitakse arvamusi mitmetelt institutsioonidelt – kohalik omavalitsus jm asjassepuutuvad osapooled. Lisaks toimub alati ka avalikustamine.

Loa saamisest või mitte saamisest informeeritakse taotlejat kirja teel.

Lubjakivi uurimas. Foto: Viktoria Burtin

 

 

Loa muutmisel tuleb

  • maavara geoloogilise uuringu loa puhul tuleb keskkonnaotuste infosüsteemis KOTKAS loa juurest esitada Keskkonnaametile muutmise taotlus ning tasuda riigilõiv 400 eurot;
  • üldgeoloogilise uurimistöö loa puhul tuleb keskkonnaotuste infosüsteemis KOTKAS loa juurest esitada Keskkonnaametile muutmise taotlus

Loa ümberregistreerimiseks tuleb

  • esitada taotlus ja tasuda riigilõiv 30 eurot (riigilõivuseadus 136¹ lg 2).

TÄHELEPANU! 

Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa omanik on kohustatud korrastama uuringuruumi teenindusala ja esitama selle kohta Keskkonnaametile heakskiitmiseks akti.

Loa omaniku meelespea

Uuringuloa omajale rakenduvad, lisaks konkreetsel loal määratud nõuetele, seadustest tulenevad otsekohalduvad nõuded. Selleks, et lihtsustada maapõue loa omaja igapäevast tööd, on Keskkonnaamet koostanud loendi olulisematest otsekohalduvatest nõuetest lubade ja tegevuse etappide kaupa.

 

Uuringuloaga kaasnevad üldised kohustused

1. Enne välitööde alustamist tuleb

  • Vajadusel taotleda teised vajalikud keskkonnaload või registreeringud (nt vee erikasutusluba, jäätmeluba jne) ning muud load ja nõusolekud.

2. Loa kehtivuse ajal tuleb

  • Tagada loa nõuete täitmine ja loa piiridest kinnipidamine.
  • Järgida rangelt kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid.
  • Kasutada korras tehnikat ning töötamisel on keelatud kasutada keskkonda kahjustavaid materjale.
  • Esimesel võimalusel korrastada uuringuruumi teenindusala (MaaPS § 80). Tööde lõpetamisel tuleb viia kaevandite ja puuraukude ümbrus uuringueelsesse seisukorda. Tööde teostamisel järgitakse õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
  • Pärast uuringuruumi korrastamist (enne uuringuaruande Keskkonnaministeeriumile esitamist) esitada Keskkonnaametile kinnisasja valdajaga kooskõlastatud ala korrastamise akt (MaaPS § 86).
  • Vajadusel taotleda õigeaegselt loa muutmist (sh kehtivusaja pikendamist). Tuleb arvestada, et enamik muudatusi eeldavad avaliku menetluse läbiviimist, mistõttu muutmise menetlus kestab minimaalselt kuus kuud.

 

3. Uuringu tulemused

Info geoloogilise teabe säilitamise kohta on leitav MaaPS §-s 25.Loa omaniku kohustused ei piirdu vaid käesolevas trükises toodud informeerivate viidete ja/või keskkonnaloas esitatud nõuete täitmisega. Loa omanik peab omama vastavaid teadmisi ja olema valmis arvestama nende nõuete kõrval ka teistest õigusaktidest temale otse kohalduvate nõuetega (sh hiljem muudetud nõuetega).

Kui kaevandamisluba taotletakse maavara otsinguks antud kehtiva üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloaga määratud uuringuruumi piires või vähem kui aasta möödumisel sellise loa kehtivuse lõppemisest ja taotleja ei ole selle loa omaja, peab kaevandamisloa taotleja esitama selle üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa omaja nõusoleku.

Vastavalt keskkonnatasu seadusele tuleb keskkonnatasu maksta ka isikul, kellel on keskkonnaloa omamise kohustus, kuid on tegutsenud vastavat luba omamata. Loata tegevuse korral arvestatakse keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. Juhul, kui ettevõte on tegutsenud enne keskkonnaloa kehtima hakkamist ilma loata, siis tuleb loata perioodil toimunud keskkonnakasutuse info esitada Keskkonnaametile. Esitatavas infos märkida ära toimunud tegevuse maht, ajavahemik ning saasteainete heitkogused. Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetluse ajal on tegu loata tegevusega.

 

Õigusaktid

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.