ELi HKSi aruandlus

ELi HKSi toimimine

Kõik Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (ELi HKSi) kuuluvad käitised peavad aru andma ja järgima reegleid, mis on paika pandud ELi HKSi direktiivi, seire ja aruandluse määruse ning tõendamise ja akrediteerimise määrusega.

Kõikidel ELi HKSi kuuluvatel ettevõtetel peab olema konto heitkoguse ühikutega kauplemise registris ning sellega seoses tuleb järgida registri määrust. Registri kohta on lisainfo leitav siit.

Käitise kuulumine ELi HKSi

Käitise kuulumine ELi HKSi otsustatakse vastavalt ELi HKSi direktiivi lisale I, kus on määratud kauplemissüsteemi kuuluvad tegevusalad. Euroopa Komisjoni juhenddokumendist (PDF) saab täiendavat infot lisa I tegevusalade tõlgendamiseks.

Kauplemissüsteemi luba ja seirekava

Paikse heiteallika käitaja õiguse käitisest või selle osast kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamiseks annab Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa osana (edaspidi kauplemissüsteemi luba). Kõikidel ELi HKSi kuuluvatel käitistel on kohustus omada kauplemissüsteemi luba ning samuti peab kõikidel käitistel olema seirekava. Uue keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa taotlemine või olemasoleva muutmine toimub infosüsteemis KOTKAS.

Käitaja peab pidevalt jälgima, et kauplemissüsteemi luba on vastavuses tegelike oludega ning teavitama kõikidest muudatustest, mis mõjutavad kauplemissüsteemi luba (sh seirekava):

• muudatused loale kantud informatsioonis (nt kontaktandmed);
• muudatused seiremeetodites (ametlik kiri koos muudetud seirekavaga);
• muudatused võimsuses ja/või tootmistasemes (ametlik kiri);
• tootmise peatamine rohkem kui kuueks kuuks (ametlik kiri) ja sellele järgnevalt tootmise taastamine (ametlik kiri);
• omaniku muudatus (ametlik kiri);
• käitiseosade ühinemine, jagunemine ja ümberkorraldamine (ametlik kiri koos taotlusvormiga käitiseosade ühinemise, jagunemise ja ümberkorraldamise kohta (1.04 MB, XLS)).

ELi HKSi aastaring käitajale

 • 1. jaanuar
  Käitises alustatakse heitkoguse seiret kinnitatud seirekava kohaselt.
 • 28. veebruar
  Keskkonnaamet eraldab ELi HKSi direktiivi artikli 10a alusel tasuta paika pandud koguse ulatuses lubatud heitkoguse ühikud käitise kontole kauplemise registris.
 • 25. märts
  Käitaja esitab eelmise aasta heitkoguse aruande ja tõendaja koostatud tõendamisaruande (info@keskkonnaamet.ee).
  Käitaja sisestab kauplemise registrisse eelmise aasta heitkoguse ja tõendaja kinnitab selle.

  Käitaja, kellele eraldatakse tasuta lubatud heitkoguse ühikuid, esitab eelmise kalendriaasta tootmistaseme aruande koos tõendamisaruandega.
  2021. aastal esitatakse erandina tootmistaseme aruanne 2019. ja 2020. a kohta ning soovi korral võib käitaja seda esitada kuni 3. maini 2021.
 • 30. aprill
  Käitaja tagastab kauplemise registris lubatud heitkoguse ühikuid vastavalt eelmise kalendriaasta kinnitatud heitkogusele. Kui ühikuid ei tagastata õigeaegselt, tuleb lisaks tagastamisele tasuda ka trahv 100 eur/t.
 • 30. juuni
  Käitaja esitab parandusaruande (vastavalt käitise suurusele igal aastal, iga kahe aasta või iga nelja aasta tagant).
 • 31. detsember (ja jooksvalt)
  Käitaja teavitab pädevat asutust muudatustest.

  Käitaja peaks muudatustest registri konto andmetes teada andma kauplemise registri haldajale (khgregister@keskkonnaamet.ee) 10 päeva jooksul.
  Aasta lõpus vaatab käitaja konto üle ning annab vajadusel muudatustest teada või kinnitab konto ajakohasust registri haldajale.

  Olulistest muudatustes seirekavas, tegevuse peatamisest ja tegevuse lõpetamisest tuleb teada anda annika.konovalov@keskkonnaamet.ee.

Heitkoguse ühikud

Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine

Üks tonn õhku paisatud CO2 ekvivalenti vastab ühele lubatud heitkoguse ühikule. Kui käitaja paiskab õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui on talle tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute hulk, peab ta heitkoguse ühikuid turult juurde ostma. Kui käitaja vajab aga vähem lubatud heitkoguse ühikuid, kui tal kauplemise registri kontol on, siis võib ta ülejäägi maha müüa.

Tasuta eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud

Tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid saavad taotleda tööstus- ja kaugkütteettevõtted (kauplemisdirektiivi artikkel 10a).

Eraldatavate ühikute koguse ülevaatamine on vajalik järgmistel puhkudel: olemasoleva käitise võimsuse oluline suurenemine, osaline sulgemine, täielik sulgemine või võimsuse vähenemine. Kauplemissüsteemi uued tulijad saavad samuti tasuta eraldatavaid ühikuid taotleda. Vajalikud vormid on leitavad vormide rubriigist.

Rahvusvahelised ühikud

Vastavalt rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguste määrusele saavad ELi HKSi käitajad kasutada teatud hulga Kyoto projektipõhiste paindlike mehhanismide ühikuid - puhta arengu mehhanismi (Certified Emission Reduction, CER) ja ühisrakenduse (Emission Reduction unit, ERU) ühikud.
Registris heitkoguse ühikute tagastamiseks tuleb need ümber vahetada ELi lubatud heitkoguse ühikuteks.
Rahvusvaheliste ühikute kasutamine on lubatud kuni 30.04.2021.
Lisainfo erinevate ühikute ja nendega kauplemise kohta on leitav siit

Rahvusvaheliste ühikute kasutusmäärad käitiste kaupa on järgmised:
- Euroopa Komisjoni kinnitatud ICE tabel (468.99 KB, PDF) (seisuga 21.04.2020).
- Euroopa Komisjoni kinnitatud ICE tabel (398.21 KB, PDF) (seisuga 07.05.2019).

Aruandlus

Iga aasta 25. märtsiks esitavad ELi HKSi kuuluvad käitajad Keskkonnaametile heitkoguse aruande ja tõendamisaruande ning tootmistaseme aruande koos tõendamisaruandega.
Vormid on leitavad vormide rubriigist.

Seiremeetodite parandusaruande peavad käitajad esitama 30. juuniks kas igal aastal (C-kategooria), üle aasta (B-kategooria) või iga nelja aasta tagant (A-kategooria) (seire ja aruandluse määrus, artikkel 69).

Aruande tõendamine

ELi HKSis peab käitaja koostatud aruande üle kontrollima tõendaja, kes on saanud vastava akrediteeringu. Teavet ELi HKSi akrediteeritud tõendajate kohta leiab Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehelt. Lisaks saavad Eestis tõendajatena tegutseda ka teistes liikmesriikides akrediteeringu saanud tõendajad.

Ülevaade

Järgnevast tabelist leiab ülevaate Eesti käitistest ja nende heitkogusest:
ELi HKSi käitiste nimekiri, heitkogused ja vastavusseisund (500.18 KB, PDF)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.