Kiirgusekspert

 • Kiirgusekspert on isik, kes nõustab oma teadmiste ja oskuste ulatuses kiirgustegevusloa omajaid ja muid isikuid muu hulgas järgmistes valdkondades:

 1. kiirgustegevuseks mõeldud rajatiste projekteerimisel kiirgusohutusnõuete arvestamine;
 2. kiirgustegevuskohas töökohtade liigitamine kontrolli- ja jälgimisaladeks;
 3. kiirgustegevuskoha seireprogrammid;
 4. kaitsevahendid ja mõõteseadmed, kaasa arvatud nende valik ja kontrollimine;
 5. kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi koostamine;
 6. radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemine;
 7. riskianalüüs ja kiirgushädaolukorra lahendamise planeerimine;
 8. kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialistide koolitamine;
 9. uue või kohandatud kiirgusallika kasutuselevõtt.

Vastavalt kiirgusseaduse § 89 lg 2 tohib kiirguseksperdina tegutseda sellekohase tunnistuse saanud või tunnustatud füüsiline isik.

 • Kiirguseksperdi tunnistust võib taotleda isik, kes:

1) on kõrgharidusega;
2) on läbinud kiirgusohutuse koolituse, mille õppekava sisaldab kiirgusohutuse põhimõtteid ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kiirgusalaseid õigusakte ja asjakohaseid rahvusvahelisi soovitusi ning ioniseerivat kiirgust käsitlevaid aineid sellises ulatuses, et see võimaldab tegutseda tunnistusega määratud alal;
3) on vähemalt viieaastase töökogemusega kiirgusohutuse alal;
4) on sooritanud kiirguseksperdi eksami.

 • Kiirguseksperdi tunnistuse väljastab Keskkonnaamet, mis kehtib viis aastat. Selleks esitab taotleja:

 1. tunnistuse taotluse - taotluse vorm (PDF);
 2. koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist;
 3. Keskkonnaministri 27.10.2016 määruse nr 45 lisas 1 (PDF) esitatud õppekava läbimist, muud erialast kvalifikatsiooni, kiirgusohutusalase koolituse või täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid ;
 4. kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialistide koolitamise ja täienduskoolitamise valdkonna tunnistuse taotlemisel andmed kasutatava õppematerjali kohta, sealhulgas loengute ja ülesannete koopiad, tarkvara ja praktiliste tööde kirjeldused.

Kiirguseksperdi tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras 60 eurot.

Allkirjastatud tunnistuse taotlus koos lisadokumentidega ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendiga edastada: e-posti aadressile kiirgusosakond@keskkonnaamet.ee või posti teel Keskkonnaamet, kiirgusosakond, Kopli 76, 10416, Tallinn.

 • Kiirguseksperdina võib töötada ka välisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõike 2 kohaselt on pädev asutus Keskkonnaamet.

 

Õigusaktid

 

Kiirgusseadus

Keskkonnaministri 27.10.2016.a määrus nr 45 "Kiirguseksperdi kiirgusohutuse koolituse õppekava, kutseoskusnõuded, tunnistuse taotlemise kord, taotluse vorm ja tunnistuse vorm"

 • Kiirguseksperdid:

1. Priit Ruuge (info@kiirgusohutus.ee), kiirguseksperdi tunnistus nr 15, välja antud 28.05.2020 ja kehtib viis aastat.
Tunnistus annab õiguse kiirguseksperdina tegutsemiseks kiirgustöötajate ja kiirgusohutusspetsialistide koolitamise ja täiendkoolitamise ning meditsiinirakenduste valdkonnas.
 
2. Eduard Gerškevitš (eduardger@yahoo.co.uk), kiirguseksperdi tunnistus nr 16, välja antud 19.10.2020 ja kehtib viis aastat.

Tunnistus annab õiguse kiirguseksperdina tegutsemiseks kiirgustöötajate ja kiirgusohutusspetsialistide koolitamise ja täiendkoolitamise ning meditsiinirakenduste ja kiirendite kasutamise valdkondades.

3. Kaja Kivimäe, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 8, välja antud 04.02.2014 ja kehtib viis aastat.

4. Sergei Nazarenko, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 9, välja antud 04.02.2014 ja kehtib viis aastat.

5. Merle Lust, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 10, välja antud 21.04.2014 ja kehtib viis aastat.

6. Priit Ruuge, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 11, välja antud 07.10.2014 ja kehtib viis aastat.

7. Eduard Gerškevitš, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 12, välja antud 05.06.2015 ja kehtib viis aastat.

8. Valentin Volkov, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 13, välja antud 29.09.2015 ja kehtib viis aastat.

9. Madis Kiisk, kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsents nr 14, välja antud 17.11.2015 ja kehtib viis aastat.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.