Eelhindamine

Kui võib eeldada, et kavandatava tegevusega kaasneb oluline keskkonnamõju, tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine (KMH) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

KMH on alati vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste korral, KSH on kohustuslik planeerimisseaduses (PlanS) ning KeHJS § 33 lõikes 1 nimetatud strateegiliste planeerimisdokumentide korral. Nende puhul eeldatakse olulise keskkonnamõju kaasnemist.

Kui KMH või KSH ei ole kohustuslik, siis see ei tähenda, et KMH või KSH ei ole kindlasti vajalik. Kui kohustuslikku mõju hindamist pole, siis tuleb anda eelhinnang selle kohta, kas plaanitavate tegevusega või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega võib eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju või mitte ning selle põhjal otsustada KMH või KSH vajalikkuse üle. KMH vajalikkuse eelhinnang tuleb anda KeHJS § 6 lõikes 2¹ ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 nimetatud tegevuste korral. KSH vajalikkuse eelhinnang tuleb anda PlanS-es ja KeHJS § 33 lõikes 2 nimetatud strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel.

KMH ja KSH vajalikkuse üle otsustamisel on mitu erandit, mis tuleb KeHJS-st alati üle kontrollida. Näiteks võib mõju jätta hindamata, kui tegevuse ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine ja mõju hindamine võib selle eesmärgi saavutamist kahjustada. Selle näite korral otsustab keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise üle Vabariigi Valitsus. See erand ei kehti Natura 2000 võrgustiku alade korral.

KMH vajalikkuse üle otsustab (samuti annab eelhinnangu) taotletava tegevusloa andja taotluse menetluse käigus. KSH vajalikkuse üle otsustab (sh annab eelhinnangu) strateegilise planeerimisdokumendi (SPD - planeeringu, arengukava, strateegia jmt) koostamise korraldaja selle koostamise käigus. Eelhinnangu andmisel ja selle põhjal KMH või KSH vajalikkuse üle otsustamisel tuleb küsida asjaomaste asutuste seisukohta, et eelhinnangu andmisel ja otsustamisel oleks kindlasti kaalutud kõiki olulisi mõjusid.

Igal aastal algatatakse ligikaudu 35-40 KMH või KSH menetlust, sh Keskkonnaametis u 15-20 KMH-d. Võrreldes aastatetaguse ajaga, mil igal aastal algatati umbes 100 KMH-d või KSH-d, viiakse praegusel ajal keskkonnamõju hindamine läbi vaid suuremate tegevuste korral.

KMH ja KSH vajalikkuse üle otsustamise põhimõtteline skeem:

Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamise põhimõtteline skeem

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.