Projektid

 

2018. aasta projektid

Nimetus: Looduskaitsekuu üritused 2018 (projekt nr 13200)
Toetuse summa: 41 900.00 €
Algus ja lõpp: 01.03.2018 - 30.10.2018
Eesmärk:  parandada Eesti elanike loodusalaseid teadmisi sh nende teadmisi elurikkuse tähtsusest, selle vähenemise põhjustest ja inimeste rollist selle peatamisel. 
Sihtgrupp: kõik Eesti elanikud.
Tegevused: Looduskaitsekuu matkade "Terve Eesti" planeerimine, läbiviimine. Sügisese looduskeskuste päeva ettevalmistamine ja läbi viimine. Looduskaitsekuu sotsiaalmeedia kampaania "Terve Eesti" läbiviimine. Looduskaitsemärkide 2 stendi valmistamine.


Nimetus: Eestimaa rahvusparkide noore looduskaitsja Junior Ranger koolitusprogramm 2018. a. (projekt nr.14342)
Toetuse summa: 42 900.00 €
Algus ja lõpp: 01.04.2018 – 06.03.2020
Eesmärk:  Projekti eesmärgiks on anda sihtrühmale uusi teadmisi, praktilisi oskusi ja vilumusi elurikkuse olemuse, seda ohustavate tegurite ja looduskaitse põhimõtete kohta ning selle kaudu anda juhiseid keskkonnasõbralikuks käitumiseks. 
Sihtgrupp:  loodushuvilised 6.-12.klassi õpilased
Tegevused: Rahvusvahelisest noorte looduskaitsjate laagrist (Europarc Junior Ranger Camp) osavõtt  9.-15. juuli 2018. a Saksamaal, Müritzi rahvuspargis. Kursuste ja seminaride ettevalmistamine. Lahemaa, Vilsandi, Matsalu, Karula ja Soomaa noore looduskaitsja kursuste ja seminaride, sh. nelja riigi ülene (Eesti, Läti, Leedu, Soome) noore looduskaitsja seminar.


Nimetus: Kohalike omavalitsuste koolitusprogramm (projekt nr 14340)
Toetuse summa: 24 820.00 €
Algus ja lõpp: 01.03.2018 - 06.03.2020
Eesmärk:  Kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistide teadmiste ja oskuste parandamine ja täiendamine. Koolitusprogrammi käigus saadakse selgem ülevaade omavalitsuse õigustest ja kohustustest keskkonnaalases tegevuses, õpitakse leidma vajalikku teavet, paraneb keskkonnaalaste otsuste kvaliteet ning valmivad nõuetele vastavad dokumendid.
Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste spetsialistid.
Tegevused: E-õppekeskkonna kasutuselevõtt. Koolitusmaterjalide jagamiseks ning iseseisvaks tööks valmistatakse ette Moodle keskkond. Koolitus koosneb mitmest temaatilisest moodulist. Ettevalmistuse etapis pannakse paika lõplikud toimumiskohad, koostatakse iga mooduli jaoks õppematerjalid. Õppematerjali koostamine, toimetamine ja vormistamine


2017. aasta projektid


Nimetus: Looduskaitsekuu üritused 2017 (projekt nr 13118)
Toetuse summa: 22 282.60 €
Algus ja lõpp: 10.01.2017 - 31.07.2017
Eesmärk:  parandada Eesti elanike loodusalaseid teadmisi sh nende teadmisi elurikkuse tähtsusest, selle vähenemise põhjustest ja inimeste rollist selle peatamisel. 
Sihtgrupp: kõik Eesti elanikud.
Tegevused: Matkapäevade ettevalmistamine ja läbi viimine. Facebook´i kampaania korraldamine. Üle-eestiliselt viidi läbi 35 matkapäeva. FB kampaania läks korda, teave looduskaitsekuu ja selle raames toimunud ürituste kohta ning erinevad teadmised loodusest ja keskkonnast jõudsid ca 52 000 inimeseni.


Nimetus: Eestimaa rahvusparkide noore looduskaitsja Junior Ranger koolitusprogramm 2017. a. (projekt nr.13185)
Toetuse summa: 33 600.00 €
Algus ja lõpp: 01.04.2017 - 10.03.2019
Eesmärk:  Projekti eesmärgiks on anda sihtrühmale uusi teadmisi, praktilisi oskusi ja vilumusi elurikkuse olemuse, seda ohustavate tegurite ja looduskaitse põhimõtete kohta ning selle kaudu anda juhiseid keskkonnasõbralikuks käitumiseks. 
Sihtgrupp:  loodushuvilised 6.-12.klassi õpilased
Tegevused: Üks 3-päevane kursus kõikides Eestimaa rahvusparkides (juuli 2017); Kaks 2-päevast jätkuseminari kõikides Eestimaa rahvusparkides (september-detsember 2017, jaanuar-mai 2018);  Rahvusvaheline kursus Šveitsis (juuli 2017)


Nimetus: Keskkonnaameti infopäevad siht- ja huvirühmadele 2017/2018 aastal (projekt nr 13393)
Toetuse summa: 30 999.50€
Algus ja lõpp: 01.05.2017 - 10.03.2019
Eesmärk:  Projekti tulemusena on infopäevadel osalenud inimesed paremini kursis keskkonna- ja looduskaitse aktuaalsete teemadega, kaitsealadel toimetamisega ja on loodud eeldused nende keskkonnasõbralikuks käitumiseks.
Sihtgrupp: Kohalikud elanikud, maaomanikud, kohalike omavalitsuste juhid ja spetsialistid, ettevõtjad, keskkonnaeksperdid, loodusgiidid, keskkonnahariduskeskuste spetsialistid, retkejuhid, õpetajad, ajakirjanikud, huvilised.
Tegevused: Keskkonnahariduse kliimamuutuste teemaline keskkonnahariduse konverents. Infopäevade korraldamine. Üle Eesti korraldatakse 2017. aasta maist kuni 2018. aasta detsembrini vähemalt 60 infopäeva. Osaliselt tähistatakse infoseminaridega ka kaitsealade loomise aastapäevi - pöörates suuremat tähelepanu nende kaitsealade väärtustele.


2016. aasta projektid


Nimetus: Keskkonna- ja looduskaitse alased infopäevad regioonides 2015/2016. aastal. (projekt nr 8718)
Toetuse summa: projektis 19 036 eurot
Algus ja lõpp: 16.02.2015 (SFL) - juuni 2017
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on läbi viia sihtgrupile 36 infopäeva ja 6 õppereisi. Infopäevad aitavad kaasata projekti sihtgruppi: kohalikke omavalitsusi, elanikke, ettevõtjaid, maaomanikke ja meediat kriitiliste keskkonnakaitseliste küsimuste lahendamise juurde või teavitada uutest suundadest seadusandluses. Projekti tulemusena on infopäevadel osalejad paremini kursis keskkonna- ja looduskaitse aktuaalsete teemadega ja on loodud eeldused nende keskkonnasõbralikuks käitumiseks.
Sihtgrupp: Kohalikud elanikud ja maaomanikud, kohalike omavalitsuste juhid ja spetsialistid, ettevõtjad, keskkonnaeksperdid, laiem avalikkus, ajakirjanikud, kogu elanikkond.
Tegevused: Projekti käigus viidi  läbi 82 infopäeva 2259-le osalejale, korraldati 5 õppereisi. 04.06.2015 korraldati Tartus AHHAA keskuse lektooriumis veekonverents "Kas surve veekeskkonnale on suurenenud?". 


Nimetus: Keskkonna- ja looduskaitseteemaliste teabematerjalide väljaandmine (projekt nr.7883)
Toetuse summa: taotletud summa 65 748,68 eurot, kasutatud 54 000 eurot
Algus ja lõpp: 04.03.2015 (SFL) – 20.05.2016
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on projektis väljaantava 31 teabematerjali kaudu viia elanikeni ja külastajateni info keskkonna- ja looduskaitse põhimõtete, loodusväärtuste, kehtivate piirangute kohta. Sellise info jagamise vajalikkus tuleneb seadustest (veeseadus, looduskaitseseadus) ning kaitsealade kaitse-eeskirjadest ja kaitsekorralduskavadest, samuti on selle vajalikkust rõhutanud nii eksperdid, koostööpartnerid kui ka maaomanikud.
Sihtgrupp: Keskkonnaameti looduskaitseobjekte tutvustavad teabematerjalid on suunatud laiale ringile huvilistele, sh kõigile vanusegruppidele (lapsed, noored, täiskasvanud). Trükised on tõlgitud ka võõrkeeltesse (inglise ja vene keelde), mistõttu saavad neid kasutada ka teiste rahvuste esindajad, nende hulgas nii eesti ajutised ja alalised elanikud kui väliskülalised.
Tegevused:Valmis 23 teabematerjali eesti keeles pdf-na, 2 teabematerjali eesti ja vene keeles pdf-na ning 5 teabematerjali Eesti rahvusparkide kohta eesti, inglise ja vene keeles pdf-na ning trükituna kogutiraažiga 36000 eksemplari. Trükised on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt.


Nimetus: Turvas ja muld õpiobjektina säästva arengu põhimõtete tundmaõppimisel. (projekt nr.9907)
Toetuse summa: projektis 9 355 eurot
Algus ja lõpp: 04.09.2015 (SFL) – 13.07.2016
Eesmärk: Tähistada Endla looduskaitseala 30. aastapäeva riikliku looduskaitsealana ja rahvusvahelist mulla-aastat, korraldades põhikooli õpilastele kahepäevaseid õppeprogramme. Läbiviidava õppeprogrammi tegevused tõstavad õpilaste teadlikkust mullast ja turbast kui olulistest loodusressurssidest ning nendega seotud protsessidest. Õpilased mõistavad loodusliku aineringluse toimimist ja seeläbi ökoloogilist tasakaalu looduses ja teadvustavad, et mulla ja turba kasutamine peab olema kooskõlas säästva arengu põhimõtetega. Välipraktika raames uurimusliku õppe käigus omandavad õpilased olulisi oskusi nii vaatluste kui katsete tegemiseks. Õpitakse väärtustama mulda kui elu alust Maal. Saadud teadmiste põhjal õpitakse hindama loodussäästlikku ja keskkonnahoidlikku eluviisi.
Sihtgrupp: Põhikoolide 6. - 8. klasside õpilased. Endla looduskaitseala ümbruses asuvatele koolidele (kolmest maakonnast) pakuti võimalust registreeruda väljapakutud programmile.
Tegevused: Koostöös Eesti Maaülikooli mullateadlastega töötati välja ja viidi läbi 10 kahepäevast õppeprogrammi põhikooli 6.-8. klasside õpilastele. 


Nimetus: Eestimaa rahvusparkide noore looduskaitsja Junior Ranger koolitusprogramm 2016. a. (Projekt nr 10916)
Toetuse summa: 25 538.42 €
Algus ja lõpp: 21.03.2016 – 10.01.2017
Eesmärk: Lahemaa, Vilsandi, Matsalu ja Karula noore looduskaitsja kursuse ja jätkuseminari eesmärgiks on suurendada keskkonna- ja loodusteadlikkust noorte seas. Kursuse eesmärgiks on tutvustada noortele kaitseala töid, loodus - ja kultuuriväärtusi.
Sihtgrupp: loodushuvilised ja loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel edukalt osalenud õpilased vanuses 13 - 17 eluaastat
Tegevused: Märtsis toimusid 2-päevased kevadised jätkuseminarid Karula ja Lahemaa RP-s, aprillis Vilsandi, Matsalu ja Soomaa RP-s. Osalejaid oli kokku 75 noort ja 3 täiskasvanut. Suvised 3-päevased kursused toimusid juunis kõigis rahvusparkides samaaegselt. Osalejaid oli kokku 92 noort, 2 täiskasvanut. Augustis toimus sügisene 2-päevane jätkuseminar Matsalu RP-s, oktoobris aga Vilsandi, Lahemaa, Soomaa ja Karula RP-s. Osalejaid kokku 62 noort. Kokku oli projektiga haaratud 234 osalejat. Kaks noort koos juhendajaga Keskkonnaametist esindasid Eestit rahvusvahelises noorte looduskaitsjate laagris Lätis, Gauja rahvuspargis.


Nimetus: Rahvusvahelise veepäeva viktoriini läbiviimine üldhariduskoolidele 2016 a. (Projekt nr 10892)
Toetuse summa: 6 101.29 €
Algus ja lõpp: 21.03.2016 – 5.07.2016
Eesmärk: Viktoriinil osalenud oskavad käituda teadliku veetarbijana ning väärtustavad säästvat eluviisi ning teavad, mis mõjutab kõige enam veekogude ja põhjavee kvaliteeti.
Sihtgrupp: põhikooli õpilased
Tegevused: Projekti raames loodi Keskkonnaametile veebikeskkond viktoriinide läbiviimiseks ning korraldati  esimene veebiviktoriin. Veeteemaline viktoriin toimus 28. märtsist 4. aprillini. Kokku võttis viktoriinist osa 1723 7.–9. klassi õpilast 107 koolist, moodustades 323 kuni  7-liikmelist võistkonda.


Nimetus: Looduskaitsekuu üritused 2016 (Projekt nr 10882)
Toetuse summa: 18 717.30 €
Algus ja lõpp:15.04.2016 – 22.06.2016
Eesmärk: Projekti eesmärk on parandada Eesti elanike praktilisi loodusalaseid teadmisi sh nende teadmisi elurikkuse tähtsusest, selle vähenemise põhjustest ja inimeste rollist selle peatamisel. 
Sihtgrupp: lapsed, noored ja täiskasvanud.
Tegevused: Projekti raames toimus 16 loodushariduspäeva ja 20 matka. Loodushariduspäevadel osales 564 õpilast ja 35 õpetajat, matkadel oli osalejaid 651. Matkade sihtpunktid ja loodushariduspäevade teemad olid seotud looduskaitsekuu teemaga "Eesti loodus - oma või võõras?". Kõik osalenud inimesed said juurde keskkonnaalaseid teadmisi (liigid, uued faktid ja lood oma kodupaigast, uued seni avastamata paigad jne). Tulenevalt looduskaitsekuu teemast pöörati matkadel ja loodushariduspäevadel tähelepanu erinevatele seostele ja mõjudele (liikidevahelised seosed, võõrliigid, nende osa kooslustes jne). Matkapäevadest ilmusid artiklid ajalehtedes ning kõlasid intervjuud raadios ja teles.


 
Projektid on saanud toetust Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014-2020.
 

Euroopa Sotsiaalfondi kaasarahastatud programm „Keskkonnahariduse arendamine“ 2011-2015

Keskkonnaamet viis ajavahemikul jaanuar,2011- september 2015 ellu Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseeritud programmi „Keskkonnahariduse arendamine“, mille eesmärgid ja tulemused olid järgmised:
1. Mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täienduskoolituse süsteemi arendamine ja spetsialistide erialase arengu toetamine. Välja töötati 156 tunnine õppekava, mille läbis 140 mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialisti.
2. Formaalharidussüsteemi õpetajate ja õppejõudude täienduskoolituse süsteemi arendamine keskkonna- ja säästva arengu teema lõimimisest õppetegevusse. Töötati välja 78- tunnine õppekava, mille läbis 449 õpetajat ja õppejõudu. Loe täpsemalt.
3. Koostöövõrgustiku arendamine keskkonna- ja säästva arengu hariduse süsteemseks arendamiseks. Toimus 18 keskkonnahariduse konverentsi ja üks rahvusvaheline konverents ning 45 infopäeva. Ettekanded keskkonnahariduse portaalis. Regulaarselt käisid koos keskkonnahariduse maakondlikud ümarlauad (80 kokkusaamist), protokollid on leitavad keskkonnahariduse veebist. Selle eesmärgi saavutamist toetas keskkonnahariduse teabelehe väljaandmine 2 korda aastas, kokku 10 numbrit.
4. Elanikkonna teadlikkus säästva arengu põhimõtetest on suurenenud. Selle eesmärgi saavutamiseks toimusid kolmel hooajal Vikerraadios raadiosaated „Ökoskoop“ ja ETV-s anti eetrisse saadet „Mõistlik või mõttetu“.

Programmi raames töötati välja jätkusuutlikku arengut toetavad videoklipid (50 tk) koos töölehtedega, mis on abiks koolidele ja keskkonnahariduskeskustele erinevate teemade käsitlemisel.

Ideekonkursi abil leiti ideed 8 uudsele keskkonnateemalisele õppevahendile, millest 5 tirazeeriti eesmärgiga laenutada neid haridusasutustele, 3 õppevahendit olid e-lahendused.

Programmi raames viidi 2011 a läbi 3 uuringut:
1. Uuring mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täienduskoolituse vajaduse ning õppevahenditega varustatuse kohta.
2. Uuring, milles analüüsiti keskkonna- ja säästva arengu temaatika õppeprotsessi lõimimist toetavate õppemetoodiliste materjalide ja näitlike õppevahendite kasutamist, hinnati vajadust uute materjalide väljatöötamise kohta formaalharidussüsteemis ning teemakohase täienduskoolituse vajadust.
3. uuring, mille eesmärgiks oli luua tervikpilt keskkonnahariduse koostöövõrgustikust Eestis, kirjeldades võrgustikus osalejaid ja nende rolle. Uuringule toetudes on läbi viidud ja toetatud tegevusi, mis olid vajalikud keskkonnahariduse süsteemi kujundamisel ja jätkusuutlikuks toimimiseks (nt. Infopäevad, ümarlauad, konverentsid).

Uuringud on leitavad http://www.keskkonnaharidus.ee/lugemist/uuringud/.

Programmi kogumaksumus oli 3166857,57, sh ESF toetuse määr 85% sellest summast, 15% panustas Eesti riik.

 
2015. aasta projektid

Nimetus: Maakondlike jäätmeteemaliste viktoriinide läbiviimine üldhariduskoolidele 2015 a. (projekt nr.9670)
Toetuse summa: projektis 10 200 eurot, tegelik kulu 9 108.34 eurot
Algus ja lõpp: 24.08.2015 (SFL) – 23.12 2015 
Eesmärk: Eesmärk on tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust, propageerida säästlikku mõtteviisi sh. säästva tarbimise põhimõtteid. Ajavahemikus 21.–29. november 2015 toimub seitsmes Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal (EWWR), mille eesmärk on näidata, kuidas tarbimisele suunatud ühiskond mõjutab keskkonda ning rõhutada jäätmetekke vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist seost.
Sihtgrupp: Viktoriini sihtgrupiks olid 6.-7. klassi õpilased.
Tegevused: Viktoriinid toimusid 24.-26. novembril kõigis maakondades (Harjumaal eraldi arvestus Tallinna ja Harjumaa koolidele). Ida-Virumaal tõlgiti küsimused vene keelde. Iga maakonna parimat võistkonda premeeriti klassi ühiskülastusega Energia Avastuskeskusesse Tallinnas, AHHAA Teaduskeskusesse Tartus või Kohtla-Kaevandusparki Ida-Virumaal. Võitu jäi meenutama taaskasutatud metallist valmistatud sipelgas Ferda kujuline „karikas“. Viktoriinidest võttis osa 217 võistkonda 846 osalejaga. 


Nimetus: Eestimaa rahvusparkide noore looduskaitsja kursus Junior Ranger 2015. a (projekt nr 8582)
Toetuse summa: projektis 33 762.60 eurot, tegelik kulu 28 064.33 eurot
Algus ja lõpp: 25.03.2015 (SFL) – 11.12.2015
Eesmärk: Lahemaa, Vilsandi, Matsalu ja Karula noore looduskaitsja kursuse ja jätkuseminari eesmärgiks on suurendada keskkonna- ja loodusteadlikkust noorte seas. Kursuse eesmärgiks on tutvustada noortele kaitseala töid, loodus - ja kultuuriväärtusi.
Sihtgrupp: Lahemaa, Vilsandi, Matsalu, Karula ja Soomaa noore looduskaitsja kursusel osalesid noored vanuses 13 - 17 eluaastat (erandina 12a). Kursusele kutsuti aineõpetajate vahendusel osalema loodushuvilisi ja loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel edukalt osalenud õpilasi. Samuti kutsusid Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid õppeprogrammidel silma jäänud õpilasi kursusele kandideerima. Täiskasvanutele saadeti info kohalikesse listidesse ja portaalidesse.
Tegevused: Aprillis toimusid 1-päevased jätkuseminarid Lahemaa ja Matsalu rahvuspargis ning 2-päevane jätkuseminar Karula rahvuspargis. Mais toimus 2-päevane jätkuseminar Vilsandi rahvuspargis. Jätkuseminaridel osales kokku 35 noort.
Kõikides Eestimaa rahvusparkides toimus 5-päevane noore looduskaitsja Junior Ranger kursus. Lahemaa RP-s osales 18 õpilast, Vilsandi RP-s 20 õpilast, Matsalu RP-s 20 õpilast, Karula RP-s 21 õpilast ja Soomaa RP-s 16 õpilast. Kokku 95 õpilast.
Viiepäevase kursuse jooksul toimus praktiline kogemuslik õpe nii sees kui ka väljas. Käidi rahvusparkide matkaradadel, õpiti taimi, loomi, linde, putukaid, tehti looduskaitselisi töid ning käelisi tegevusi. Õpe oli tulemuslik, sest õpiti erinevate meelte abil.
Pärast kohalikku kursust osalesid kaks parimat noort ja 1 juhendaja rahvusvahelises laagris Soomes.


Nimetus: Loengusari loodusest, kultuuripärandist ja jätkusuutlikust arengust (projekt nr 7807)
Toetuse summa: projektis 49 630 eurot, tegelik kulu 39 511,03 eurot
Algus ja lõpp: 14.10.2014 (SFL)- 28.12.2015
Projekti eesmärk: on jätkuprojekti abil loodus- ja kultuuripärandit käsitlevate loenguõhtute abil täiskasvanutele keskkonnahariduse kättesaadavaks tegemine ning loodus- ja keskkonnakaitset ning jätkusuutlikku arengut tutvustavate tegevuste pakkumine. Loenguõhtute abil tutvustatakse loodus- ja kultuuripärandit, kujundatakse osalejate väärtushinnanguid keskkonnasäästlikumaks, parandatakse keskkonnateadlikkust ja propageeritakse loodussõbralikku mõtteviisi ning elulaadi. Väliseminarid annavad võimaluse vahetus keskkonnas mõne huvipakkuva teemaga süvitsi tegeleda.
Tegevused: Loodusõhtutel kasutati lisaks ettekandele viktoriini (Urmas Abel, Vahur Sepp), sai harjutada erinevate pirnide pakendite lugemist; väliseminaridel oli võimalus lisaks matkamisele ja eluslooduse tundmaõppimisele teha nt mullakaeviseid, loendada linde jne. Eelkõige noorte kaasamiseks korraldatud suunatud lindude seiremetoodika ja randa uhutud lindude loenduse alasel väliseminaril osales 15 noore looduskaitsja koolituse läbinud noort ning gümnasistide loengul 50 noort. Tavapärastel üritustel eraldi arvestust ei peetud.
Kogu projekti vältel toimus 95 loengut ja viidi läbi 31 väliseminari, kus osales kokku 5286 inimest. 2015. aastal toimus neist ettevõtmistest 104 ning neis osales 4221 inimest.


2014. aasta projektid

Nimetus: Soome lahte tutvustav Eesti-Soome-Vene ühisnäitus "Gulf of Finland Year 2014" (Projekt nr. 5474)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 8 008 EUR
Algus ja lõpp: mai 2013 - detsember 2014
Eesmärk: Rahvusvahelise Soome lahe aasta (Gulf of Finland Year 2014) tähistamise raames Soome lahe unikaalsust, ohustatust ja inimmõju kajastava rändnäituse väljatöötamine ja tutvustamine erinevates Eesti piirkondades. Projekti Eesti poolseks juhtpartneriks on Keskkonnamet ja partneriteks Eesti Loodusmuuseum ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus, kes taotlevad ühisprojekti elluviimiseks samuti toetust SA KIK. Soome partneriteks on Finnish Environment Centre, Ministry of the Environment, Environmental Centre of the City of Helsinki ja Union of Baltic Cities (projekti peakoordinaator) ning Venemaa partneriteks Environmental Committee of St. Petersburg ja Leningrad Region Administration, Committee for Natural Resources. Ühisprojekti toetab Eesti-Soome-Vene keskkonnaministrite vahel 2012 sügisel alla kirjutatud memorandum (Memorandum of Understanding on the Implementation of the Gulf of Finland Year 2014 Programme).
Sihtgrupp: Näituse sihtrühmaks on eesti ja vene keelt kõnelev tavakodanik. Kõigi käsitletavate teemade puhul on osa teavet suunatud ka lastele/noortele.
Tegevused: Näitusel käsitletavate teemade kokkuleppimine trilateraalsetel koosolekutel, et tagada näituse kõrge tase. Eesti eripärasid käsitlevate tekstide loomine, sh näpunäidete väljatöötamine, et näituse külastajad (lapsed, noored, täiskasvanud) tunneksid oma rolli Soome lahe keskkonnaseisundi hoidmisel ja parendamisel. Näitus on kavandatud rändnäitusena, et seda oleks võimalik eksponeerida erinevates Eesti piirkondades ja näidata merest kaugel olevate paikade seotust merega (Soome lahega).


Nimetus: Matsalu interaktiivne teejuht (e-raamat) (Projekt nr. 4196)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 17 832 EUR
Algus ja lõpp: jaanuar 2013 - november 2014
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on  Matsalu interaktiivse teejuhi ehk e-raamatu valmimine (iPad/Android rakendus) rahvuspargi kümnendaks aastapäevaks. E-raamatut saab kasutada koolides alates II kooliastme loodusõpetuse tundides, kus Eesti loodus- ja keskkonnakaitse on riikliku õppekava osa. See on lisamaterjal kooliõpikule ning täiendav informatsioon õpetajatele kui ka loodushuvilistele. Matsalu rahvuspargi looduskeskuses saab e-raamatut kasutada täiendava materjalina ekspositsiooni juures.
Sihtgrupp: Alates II kooliastme õpilased ja loodushuvilised (vanuselist piirangut pole). E-raamat on eesti keeles.
Tegevused: Valmib Matsalu interaktiivne teejuht (e-raamat), mida koolid kui ka loodushuvilised saavad kasutada Matsalu avastamisel. Õppematerjal annab kompaktse ülevaate ühe Eesti rahvuspargi väärtustest ja kaitse korraldamisest. Matsalu teejuhi koostamiseks on sõlmitud leping Naturewalk OÜ-ga.


Nimetus: Jäätmevabam elu (Projekt nr. 3066)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 21 999,9 EUR
Algus ja lõpp: juuni 2013 - 30.05.2014
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on teadvustada, kuidas tarbimisele suunatud ühiskond mõjutab keskkonda ning rõhutada jäätmetekke vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist seost; muuta avalikkuse tarbijalikku mõtteviisi säästvaks; julgustada erinevas vanuses ja erineva keskkonnateadlikkusega tavakodanikke aktiivselt vältima ja vähendama jäätmeid, sest see on jäätmekäitluse kõige eelistatum tegevusviis.
Sihtgrupp: Projekti sihtrühm on Eestis elavad erinevas vanuses õpilased ja täiskasvanud.
Tegevused: 1. „Jäätmevabama elu“ õppematk/ piknik koos aruteluga, kuidas vähendada jäätmeteket kodus, koolis, töökohas (3 tk igas maakonnas õpilastele ja õpetajatele, huvilistele/üldsusele). 2. Nn mobiilifoto konkurss "kõige leidlikum idee kasutatud asja uuskasutuseks". 3. Üle-Euroopalise jäätmenädala tähistamiseks interaktiivne viktoriin: Keskkonnaameti kodulehel üldharidukoolide õpilastele: iga päev uus küsimus jäätmetekke vähendamise teemadel. Parimad saavad jäätmete taaskasutamise töötoad koos vahenditega (vanade asjade restaureerimine, tuunimine) või õppereisi.


Nimetus: Keskkonnaameti regionaalsed keskkonnalaagrid koolinoortele 2013. aastal. (Projekt nr.4164)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 11 149 EUR
Algus ja lõpp: juuni 2013-30.05.2014
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on põhikooli õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning tarbimisharjumused.
Sihtgrupp: Projektis osalevad põhikooli 6.-9. klassi õpilased. Igas keskkonnalaagris saab osaleda 24 õpilast, kokku osaleb laagrites 72 õpilast, kellest 60 on eesti keelt ja 12 vene keelt kõnelevad koolinoored.
Tegevused: Koostöös Eesti Teadusagentuuriga korraldatakse Videoklippide konkurss "Põnev loodus minu ümber" põhikooli 6.-9. kl õpilastele. Konkursi parimatele on auhinnaks osalemise keskkonnalaagris.


Nimetus: Keskkonna- ja looduskaitse alased infopäevad regioonides 2013/2014. aastal. (Projekt nr.5522)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 26 800 EUR
Algus ja lõpp: august 2013-01.09.2014
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on Keskkonnaameti koostööpartneritele, elanikele jt sihtgruppidele suunatud teabepäevade korraldamine, mis on oluline võimalus kaasata kohalikke omavalitsusi, elanikke, ettevõtjaid, maaomanikke ja ajakirjanikke kriitiliste küsimuste lahendamise juurde või teavitada uutest suundadest.
Sihtgrupp: Kohalikud elanikud ja maaomanikud, kohalike omavalitsuste juhid ja spetsialistid, ettevõtjad, keskkonnaeksperdid, laiem avalikkus, ajakirjanikud.
Tegevused: Pojekti raames kavandatakse keskkonnaameti kuues regioonis 2013/14. aastal 36 erinevat teabepäeva ja 6 õppereisi.


2013. aasta projektid

Nimetus: Veeteemalise viktoriini läbiviimine ja õppemapi väljatöötamine (projekt nr.5548)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 28 722 EUR
Algus ja lõpp: september 2013 - 28.02.2014
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on juhtida inimesi mõtlema rohkem veeressursside mõistlikule ja säästlikule tarbimisele ja majandamisele. Keskkonnaamet viib läbi veeteemalise viktoriini, millega ergutatakse laste ja noorte huvi veeteema vastu ning mis aitab kaasa koolitundides õppimisele kui ka hilisemale eriala valikule. Koostatud veeteemaline õppemapp suunab inimest toimima keskkonnateadliku veetarbijana ning väärtustama säästvat eluviisi.
Sihtgrupp: projekti raames korraldatava veepäeva viktoriini sihtgrupiks on 5.-7. klassi õpilased. Õppemapp on suunatud õpilastele (II kooliaste -täiendav õppematerjal, III kooliaste kordamiseks). Keskkonnaameti poolt korraldatavatel üritustel osalevad täiskasvanud, koostööpartnerid.
Tegevused: Korraldatakse veeteemaline viktoriin kõigis maakondades, sellel osalevad 5.-7. klassi õpilased 4-liikmeliste võistkondadega. Koostatakse veeteemaline õppemapp sisaldab endas terviklikku infot Eesti põhja-, ja pinnavee kohta, samuti vee kasutuse, reostusallikate ning reovee puhastamise kohta. Õppemapile töötatakse ka välja interaktiivne töölehtede kogu, mis on õpetajale abivahendiks teema käsitlelmisel ja kõigile huvilistele enda harimiseks.


Nimetus: Looduskaitsekuu üritused ja sügisene matkapäev 2013. aastal
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 52 370 EUR
Algus ja lõpp: 01.03.2013 - 02.12.2013
Eesmärk: Projekti eesmärk on looduskaitsekuu raames ning septembris korraldatavate ürituste kaudu parandada Eesti elanike keskkonna- ja looduskaitse alaseid teadmisi, tutvustada looduskaitsealasid ning nende olulisust, selgitada kaitsealadel kehtivaid piiranguid ja nende tagamaid. Samuti tutvustada osalejatele kodukoha loodust, õpetada ümbritsevat märkama ja väärtustama. Loodusväärtuste tutvustamine ja looduskaitse eesmärkide selgitamine aitavad suurendada osalejate keskkonna- ja loodustedlikkust ning avardada silmaringi.
Sihtgrupp: Looduskaitsekuu matkapäevale ja sügisesele matkale on oodatud kõik huvilised igas vanuses. Teiste looduskaitsekuu ürituste sihtgrupp võib varieeruda sõltuvalt piirkonnast, kuid enamus üritusi on suunatud kõigile loodushuvilistele. Loodushariduspäev on suunatud kooliõpilastele või lasteaialastele.
Tegevused: Projekti raames toimuvad looduskaitsekuule pühendatud üritused - matk, loodushariduspäev, piirkonna vajadustest ja traditsioonidest lähtuv üritus (linnulauluretk jt) ning sügisene matkapäev.


Nimetus: Lahemaa, Vilsandi ja Matsalu noore looduskaitsja kursus Junior Ranger (projekti nr 4253)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 26 331.68 EUR
Algus ja lõpp: veebruar 2013 - september 2013
Eesmärk: Lahemaa ja Vilsandi noore looduskaitsja kursuse eesmärgiks on suurendada keskkonna- ja loodusteadlikkust noorte seas. Kursuse eesmärgiks on tutvustada noortele kaitseala töid, loodus - ja kultuuriväärtusi. Samuti selgitada, miks on looduskaitset ning kaitsealasid vaja. Varasematel aastatel Lahemaa noore looduskaitsja kursusel osalejad on osa võtnud Keskkonnaameti poolt korraldatud ettevõtmistel, samuti on aidanud nad looduskaitsega seotud üritusi organiseerida. Lahemaa ja Vilsandi noore looduskaitsja kursusel osalenud aitavad edaspidi vabatahtlikena rahvusparke looduskaitselistes töödes. 2013 aastal toimub Lahemaa noore looduskaitsja kursus Kuivoja Puhkekeskuses ning Vilsandi noore looduskaitsja kursus Pilgusel ning esimene Matsalu noore looduskaitsja kursus Matsalu rahvuspargis (koht väljaselgitamisel).
Sihtgrupp: Igast kursusest saab osa võtta kuni 20 13.-17. aasta vanust loodushuvilist noort, kokku 60 õpilast.
Tegevused: Antud projekti raames viiakse läbi kolm 5-päevast kursust. Kursused toimuvad Lahemaa, Vilsandi ja Matsalu rahvusparkides. Kursuse raames antakse õpilastele mitmesuguseid praktilisi teadmisi loodusest ja looduskaitsest, õpilased viiakse ka looduskaitselistele töödele. Kursuse lõpus saavad osalejad tunnistuse ning valmib laagri kroonika, mille keskkonnahariduse spetsaialistid panevad näitusena üles Lahemaa, Vilsandi ja Matsalu rahvuspargi looduskeskustesse. Pärast kohalikku kursust osalevad kaks parimat noort ja 1 juhendaja rahvusvahelises laagris, kes valiti välja 2012.a. Lahemaa noore looduskaitsja kursuse raames (Minna Joor ja Magnus Kaldjärv).


Nimetus: Loengusari loodusest, pärandkultuurist ja jätkusuutlikust arengust (projekti nr 4215)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 39 690 €
Algus ja lõpp: veebruar 2012 – november 2014
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on jätkata loodus- ja kultuuripärandit käsitlevate loenguõhtute abil täiskasvanutele keskkonnahariduse kättesaadavaks tegemist ning pakkuda loodus- ja keskkonnakaitset ning jätkusuutlikku arengut tutvustavaid tegevusi.
Sihtgrupp: Projekti abil saavad võimaluse loengutel osaleda Hiiumaa, Saaremaa, Järvamaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Lääne-Virumaa, Läänemaa, Raplamaa ja Jõgevamaa inimesed.
Tegevused: 2013. ja 2014. aasta jooksul toimub erinevates maakondades kokku 72 loengut ja 24 väliseminari. Loengute ja väliseminaride abil tutvustatakse loodust ja kultuuripärandit, kujundatakse osalejate väärtushinnanguid keskkonnasäästlikumaks, parandatakse keskkonnateadlikkust ja propageeritakse loodussõbralikku mõtteviisi ning elulaadi.


Nimetus: Loengusari loodusest, pärandkultuurist ja jätkusuutlikust arengust (projekti nr 1492)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 31 095€
Algus ja lõpp: jaanuar 2012 – juuni 2013
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on loodus- ja kultuuripärandit käsitlevate loenguõhtute abil täiskasvanutele keskkonnahariduse kättesaadavaks tegemine ning loodus- ja keskkonnakaitset ning jätkusuutlikku arengut tutvustavate tegevuste pakkumine. Projekti raames toimub 9 maakonnas kokku vähemalt 54 loodusõhtut ja 9 väliseminari.
Sihtgrupp: Projekti raames korraldatakse loodusõhtuid Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal, Põlvamaal ja Järvamaal. Oodatud kõik huvilised, kuid eelkõige on loodusõhtud mõeldud täiskasvanutele.
Tegevused: ürituste planeerimine, esinejate ja teemade valimine, avalikkuse ja sihtgruppide teavitamine; kuue loodusõhtu ja ühe väliseminari läbiviimine igas osalevas maakonnas; projekti aruandlus, menetlus.


Nimetus: Keskkonna- ja looduskaitse alane koolitus regioonidele 2012.aastal (projekt nr 1532)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 35 602, 26  EUR.  
Algus ja lõpp: veebruar  2012 – märts  2013
Eesmärk: Keskkonnanõuete täitmine spetsialistide poolt, keskkonnasõbraliku eluviisi juurutamine elanikkonna hulgas. Keskkonnaameti igas regioonis korraldi aasta jooksul keskkonnakasutuse ja loodushoiu aktuaalsetel teemadel õppepäevi ja  õppereise erinevatele sihtgruppidele (KOV, ettevõtjad, arendajad, MTÜ-d, maaomanikud jne) , kus koolitajateks olid Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi spetsialistid, vajadusel kaasti tippspetsialiste ja teadlasi väljaspoolt süsteemi. Keskkonnaameti infotelgiga osaleti erinevatel üritustel /messidel ja korraldati avalikke jäätmetekke vähendamise (taaskasutusalaseid) töötubasid.
Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste spetsialistid, ettevõtjad, arendajad, maaomanikud, kõik huvilised  
Tegevused: 36 erinevat infopäeva,  6 õppereisi, esinemine infotelgiga väliüritustel , 18 taaskasutuse õpituba koos infotelgi üritustega või eraldi.


2012. aasta projektid

Nimetus: Looduskaitseteemalise rändnäituse duplikaatide valmistamine (projekti nr 282)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, täpne summa selgub hanke tulemusel
Algus ja lõpp: juuli 2011 - detsember 2012
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on üldhariduskoolide õpilastele suunatud õppekava toetava ja aktiivset tegevust pakkuva looduskaitseteemalise interaktiivse rändnäituse duplikaatide valmistamine eesti ja vene keeles. Näitus on abivahend üldhariduskoolides looduskaitse valdkonna tutvustamisel.
Sihtgrupp: Näituse sihtrühmaks on Eestimaa üldhariduskoolide õpilased (soovituslik alates 3. klassist). Rändnäitust on võimalik laenutada Keskkonnaametilt üldhariduskoolidesse / looduskeskustesse / keskkonnhariduslike üritustel kasutamiseks. Kasutusala on kogu Eesti. Näituse kasutamise info www.keskkonnaharidus.ee.
Tegevused: Projekti raames valmib 1 venekeelne rändnäituse komplekt, 1 eestikeelne rändnäituse komplekt, 1 komplekt eestikeelseid vibustende (10 stendi).


Nimetus: Looduskaitsekuu üritused 2012. aastal (projekti nr 1429)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 43062,84 EUR
Algus ja lõpp: jaanuar 2011 - juuni 2012
Eesmärk: Projekti eesmärk on looduskaitsekuu raames läbi viidavate ürituste kaudu parandada Eesti elanike keskkonna- ja looduskaitse alaseid teadmisi, selgitada kaitsealadel kehtivaid piiranguid ja nende tagamaid. Loodusväärtuste tutvustamine ja looduskaitse eesmärkide selgitamine aitab suurendada osalejate keskkonna- ja loodusteadlikkust.
Sihtgrupp: Rahvusvahelisele kaitsealade päeva matkale on oodatud kõik huvilised, eriti kaitseala elanikud igas vanuses. Loodushariduspäev kooliõpilastele on mõeldud õpilastele.
Tegevused: Projekti raames toimunud üritused (39.17 KB, PDF)
Looduskaitsekuu matkapäev 26. mail (426.39 KB, PDF)
Sügismatkad (106.64 KB, PDF)


Nimetus: Endla looduskeskuse koostöövõrgustiku arendamine (projekti nr 251)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 10 550,13 EUR
Algus ja lõpp: september 2011 - august 2012
Eesmärk: projekti eesmärk on keskkonnahariduse kättesaadavuse parandamine Endla looduskaitseala lähiümbruse koolide ja lasteaedade hulgas ning koostöö tihendamine nende haridusasutuste ja looduskeskuse vahel. Projekti tegevuste kaudu tagatakse laste ja õpetajaskonna väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine keskkonnateadlikumaks, kinnistatakse praktikas riiklikus õppekavas õpitu ja õpitakse Endla looduskaitseala paremini tundma.
Sihtgrupp: Endla looduskaitseala lähikonda jäävate Jõgevamaa, Järvamaa ja Lääne-Virumaa koolide ja lasteaedade lapsed ja õpetajad, kokku kaasas projekt 474 (385 õpilast, 89 lasteaialast) last ja 101 õpetajat
Tegevused: sihtgrupi teavitus; lastele 20. looduskaitse, ilmauuringute ja soo teemalise õppeprogrammi läbi viimine talvel ja kevadel; õpetajatele 3. õppepäeva korraldamine; juunis ühe 3-päevase uurimusliku õppe laagri läbi viimine; tegevuste tagasiside ja projekti aruandlus.


Nimetus: Keskkonna- ja looduskaitseteemaliste teabematerjalide väljaandmine (projekti nr 419)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 69 596,59 eurot
Algus ja lõpp: mai 2011 – oktoober 2012
Eesmärk: Erinevate loodus- ja keskkonnakaitse teemade tutvustamine kodanikele. Anda huvilistele hea ülevaade Keskkonnaameti poolt hallatavate looduskaitseobjektidest ja nende elustiku eripäradest, selgitada looduskaitse temaatikat ja vajalikkust. Ühtlasi on oluline aidata kodanikul otsustada, miks ja milliseid looduskaitse objekte selles piirkonnas tasuks just temal külastada ning mida ümbritsevas looduses tähele panna (maastikud, kooslused, liigid jne). Väga tähtis on siinjuures lugejat informeerida, kuidas antud piirkonnas käituda, et ümbritsevat loodusmaastikku ja selle elustikku võimalikult vähe häirida ning kuidas õigesti käituda leides abitusse olukorda sattunud looma.
Sihtgrupp: avalikkusele suunatud
Tegevused: Projekti raames koostatakse, kujundatakse ja trükitakse üle Eesti 39 keskkonna- ja looduskaitseteemalist teabematerjali, mille kogutiraaž on 214 700 eksemplari.

Keskkonnaameti loodustrükised


Nimetus: Jäätmetekke vähendamise kampaania ja Üle-Euroopalise jäätmetekke vähendamise nädalatähistamine (projekti nr 165)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 50 956,86 EUR.
Algus ja lõpp: juuli 2011 - oktoober 2012
Eesmärk: Projekti tegevuste mõjul tekkib vähem jäätmeid, mida on vaja suunata taaskasutamisele või ladestamisele prügilasse. Inimesed õpivad vältima ületarbimist ning mõtlevad ostuotsuste üle. Korraldavad omal algatusel uusi aktsioone nt MTÜd, koolid, lasteaiad viivad omal algatusel läbi uusi jäätmetekke vähendamisele suunatud aktsioone nt kirbuturge, koguvad uueks ringluseks riideid, raamatuid, mänguasju.
Sihtgrupp: Eesti elanikud
Tegevused: Jäätmetekke vähendamise teemaliste teleklippide valmistamine ja tele-eetrisse andmine, jäätmete taaskasutuse teemaline rändnäituse valmistamine laenutamiseks koolidele, mis tutvustab jäätmete taaskasutuse käigus saadavaid materjale ja nende taaskasutamise võimalusi, küsitlus/konkurss „Keskkonnasõbralik kontor“, konkurss lasteakollektiividele " Minu sõbralik poekott" ehk kujunda ja meisterda endale kasutatud riidest poekott. Antakse välja nooretkoomiks "Tapjaprügihunnikud ründavad" eesti ja vene keeles ning " Dr Peeter Prügi jäätmete vähendamise kalender".


Nimetus: Lahemaa ja Vilsandi noore looduskaitsja kursus Junior Ranger (projekti nr 1430)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 16 790.64 EUR
Algus ja lõpp: jaanuar 2012 - september 2012
Eesmärk: Lahemaa ja Vilsandi noore looduskaitsja kursuse eesmärgiks on suurendada keskkonna- ja loodusteadlikkust noorte seas. Kursuse eesmärgiks on tutvustada noortele kaitseala töid, loodus - ja kultuuriväärtusi. Samuti selgitada, miks on looduskaitset ning kaitsealasid vaja. Varasematel aastatel Lahemaa noore looduskaitsja kursusel osalejad on osa võtnud Keskkonnaameti poolt korraldatud ettevõtmistel, samuti on aidanud nad looduskaitsega seotud üritusi organiseerida. Lahemaa ja Vilsandi noore looduskaitsja kursusel osalenud aitavad edaspidi vabatahtlikena rahvusparke looduskaitselistes töödes. 2012 aastal toimub Lahemaa noore looduskaitsja kursus Vainupeal ning esimene Vilsandi noore looduskaitsja kursus Pilgusel.
Sihtgrupp: Kummastki kursusest saab osa võtta kuni 20 13.-17. aasta vanust loodushuvilist noort, kokku 40 õpilast.
Tegevused: Antud projekti raames viiakse läbi kaks 5-päevast kursust. Kursused toimuvad Lahemaa rahvuspargis ja Vilsandi rahvuspargis. Kursuse raames antakse õpilastele mitmesuguseid praktilisi teadmisi loodusest ja looduskaitsest, õpilased viiakse ka looduskaitselistele töödele. Kursuse lõpus saavad osalejad tunnistuse ning valmib laagri kroonika, mille noored panevad näitusena üles Lahemaa ja Vilsandi rahvuspargi looduskeskusesse. Pärast kohalikku kursust osalevad kaks parimat noort ja 1 juhendaja rahvusvahelises laagris Sloveenias, kes valiti välja 2011.a. Lahemaa noore looduskaitsja kursuse raames (Hendrik Lahi ja Irina Guljavina).


2011. aasta projektid

Nimetus: Uurimusliku õppe projekt „Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused“
Rahastaja: SA KIK, 30574,42 EUR
Algus ja lõpp: veebruar 2011 - aprill 2012
Eesmärk: Uurida koolilähedase veekogu (jõgi, järv) seisundit kasutades erinevaid meetodeid ning veekogu rolli inimasustuse kujunemisel, kultuuripärandis jne minevikus, olevikus ja tulevikus. Taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikkust, mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana. Vaatlustulemusi saab kasutada erinevates õppeainetes uurimistööde koostamisel, ainetevahelise integratsiooni edendamiseks, koolidevahelise koostöö tõhustamiseks. Projektis osalejad õpivad kahtlemata paremini tundma oma kodupaika, selle loodus – ja kultuuriväärtusi.
Sihtgrupp: Projektis saab osaleda 3 kooli igast maakonnast, kokku 45 kooli. Keskkonnaamet valib soovijate seast osalejad motivatsioonikirjade põhjal. Projekti tuumikus on 2 õpetajat (loodusainete ja humanitaarainete õpetaja) ning 3 õpilast 8-12 klassist, kokku 5 inimest. Projekti tegevustesse saab aga kaasata sõltuvalt kooli suurusest kas kõik vastava vanuseastme õpilased või huvilised.
Tegevused: 2011. aasta märtsis-aprillis toimuvad kuues maakonna keskuses õppeseminarid, kus tutvustatakse projektis toimuvat ja jagatakse osalejaile projekti töövahendid ning õppematerjalid. Vaatlused ja uuringud toimuvad aprillist novembrini 2011. aastal. Vaatlustulemused sisestavad koolid internetipõhisesse andmebaasi. Tulemuste alusel tehakse kokkuvõtted, mis avaldatakse projekti kogumikus. Projekt lõpeb konverentsiga 2012 a. aprillis, kus esitletakse tulemusi ja kogumikku ning tunnustatakse parimaid.

Uurimusliku õppe materjalid


Nimetus: Hiiu - Lääne 5.-6. klassi „Veepäev“ 2012 (projekti nr 1379)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 5 350,00 EUR
Algus ja lõpp: jaanuar 2012 - mai 2012
Eesmärk: II kooliastme õppekava valdkonnaraamatus on sees teema „Vesi kui aine, vee kasutamine“. Õppesisu põhjavesi, joogivesi, vee kasutamine, vee reostumine ja kaitse ning vee puhastamine ühtivad veepäeva teemaga. Eesmärk on näidata õpilastele, kuidas käib nende kodukohas joogivee saamine ja reovee puhastamine ning milliseid probleeme sellega kaasneb. Tulemuseks on, et õpilane väärtustab säästvat eluviisi ja toimib keskkonnateadliku veetarbijana. Õpilane oskab kirjeldada joogivee saamise võimalusi ja põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust ning toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele.
Sihtgrupp: Hiiumaa ja Läänemaa 5.-6. klassi õpilased
Tegevused: ürituste planeerimine, spetsialistidega kooskõlastamised ja läbirääkimised, avalikkuse ja sihtgruppide teavitamine; Hiiu ja Lääne maakonnas viktoriini ja seminari läbiviimine; projekti aruandlus, menetlus.


 Nimetus: Õppematerjalid looduskaitse ja kaitsekorralduslike tegevuste tutvustamiseks (projekt nr 420)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 5 691,61 EUR
Algus ja lõpp: september 2011 - märts 2012
Eesmärk: Projekti käigus valmivad õppeotstarbelised teisaldatavad Roll-Up esitlusstendid (15 tk) järgmiste teemakäsitlustega: „Puisniitude elustik ja kaitseväärtused (4.58 MB, PDF)“ , 5 stendi ; "Rannaniitude kaitsekorraldus ja looduskaitse" (5.46 MB, PDF), 5 stendi; " Eesti kahepaiksed ja nende kaitse korraldamine (2.98 MB, PDF)", 5 stendi ning koolidele mõeldud rannaniitude kaitse teemalised töölehed (1-6 (521.88 KB, PDF); 7-12 (2.03 MB, PDF); vastused (465.63 KB, PDF)) koos juhendiga õpetajale.
Sihtgrupp: Pärnumaa ja Läänemaa  üldhariduskoolide õpetajad.
Tegevused: Roll-Up stendide teksti ja fotomaterjali koostamine, töölehetede sisu ja metoodika väljatöötamine, projekti tulemusena valminud õppmaterjali tutvustamine õpetajatele teabepäevade korraldamise kaudu veebruaris- märtsis 2012 Pärnumaal ja Läänemaal.


Nimetus: Keskkonna- ja looduskaitseteemalised teabepäevad erinevatele sihtrühmadele 2011. aastal (projekt nr 438)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 20 323, 90 EUR. 
Algus ja lõpp: märts 2011 - märts 2012
Eesmärk: Keskkonnakasutuse ja loodushoiu valdkondi puudutava info jagamine. Keskkonnaameti igas regioonis korraldatakse aasta jooksul 6 erinevat õppepäeva sh üks õppereis. Õppepäevade sisu hõlmab järgmisi valdkondi: poollooduslikud kooslused, looduskaitse üldküsimused (kaitsealadele ehitamine, maamaks, ehitukeeluvööndi vähendamine), Natura hindamine, inventuurid, plaanitud tegevused jms. maakondades, rahvusparkide arendamine, keskkonnamõjude hindamine, keskkonnamõjude strateegiline hindamine, (otsuste langetamine KMH/KSH algatamiseks/mitte-algatamiseks), ehitusõigus kaitsealadel, korraldatud jäätmevedu, biolagunevate jäätmete eraldi kogumine, vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad, parima võimaliku tehnoloogia rakendamine, maavarade kaevandamine, tiikide rajamine , harrastuspüük, metsakaitse.
Õppereisid on ette nähtud poollooduslikke kooslusi hooldavatele maaomanikele (temaatika: projektid, loomade, tehnika soetamine), kohalike omavalitsuste spetsialistidele varimate võimalike keskkonnaalaste lahendustega tutvumiseks.
Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste spetsialistid, ettevõtjad, arendajad, maaomanikud, kõik huvilised. 
Tegevused: 36 erinevat õppepäeva ja 6 õppereisi üle Eesti


Nimetus: Puhta vee ABC. Veemajandusalane aktiivõppe programm üldhariduskoolidele (projekti nr 429)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 19 678 EUR
Algus ja lõpp: veebruar 2011 - märts 2012
Eesmärk: Keskkonnaamet viib projekti raames üldhariduskoolidele läbi õppeprogrammi „ Puhta vee ABC“ , mille juhtmõte on puhta vee ressursi olulisuse tähtsustamine, säästliku veetarbimise ja laste/noorte  igapäevaste tarbimisotsute vahelise Erinevate õppemeetodite abil  aidatakse muuta tarbijalikku mõtteviisi säästvaks ning selgitada õpilastele puhta vee saamise ja hoidmise hinda. Projekti raames püütakse koos õpilastega selgusele jõuda, kust tuleb kodukoha vesi, mida  me kasutame  oma igapäevasteks vajadusteks, kuidas me seda kasutame ja mis juhtub tarbitud veega. Osalevad õpilased saavad väljasõidu, et uurida, kus ja kuidas puhastatakse asula joogivett, kuhu juhitakse meie kodude reovesi, kuidas teda puhastatakse ja mis temast edasi saab. Kuidas inimene oma tegevusega võib reostada põhja- ja pinnavett nii maal kui linnas- selle ja muude veereostuse probleemide üle saab arutada  koos keskkonnahariduse spetsialisti ja õpetaga koolides toimuvatell loengutel. Õppeprogrammi toetavad ja saadud teadmisi kinnistavad õppematerjalid: „Puhta vee ABC" lauamäng, kus võitajaks tuleb mängija, kes jõuab esimesena finisisse, olles hoolikalt jälginud oma veekasutust  ning „Puhta vee ABC töölehtede mapp“., kus muuhulgas on ülesanne, mis aitab vaatluse alla võtta  oma  pere veekasutuse.
Sihtgrupp: Pilootprojekti on kaasatud igast maakonnast  erinevatest  kooliastmetest kolm klassitäis õpilasi
Tegevused: 3 õppereisi üle Eesti joogiveepuhastusjaamade ja reoveepuhastite külastamiseks ja 3 loengut igas maakonnas eineva kooliastme õpilastele.


Nimetus: Lahemaa noore looduskaitsja kursus 2011 aastal (nr 395)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 7498,12 EUR (117320 EEK)
Algus ja lõpp: märts 2011 – september 2011 (SFL järgi)
Eesmärk: Projekti raames korraldatakse 5-päevane Lahemaa noore looduskaitsja kursus. Lahemaa noore looduskaitsja kursust on korraldatud alates 2004. aastast, mis on muutunud juba Lahemaa rahvuspargi iga-aastaseks traditsiooniks. Projekti eesmärgiks on tõsta piirkonna noorte looduskaitse alast teadlikkust, tutvustada neile loodusväärtusi. Kursus on mõeldud 13-17-aastastele loodushuvilistele noortele ning selle jooksul saavad nad praktilist loodusõpet, looduskaitsealaseid teadmisi ja kogemusi. Noorte looduskaitsjate projekt on osa üle-euroopalisest noorte looduskaitsjate programmist (Europarc Junior Ranger Project). Igal aastal osalevad 2 parimat õpilast ja juhendaja selle projekti raames Europarci poolt korraldatud rahvusvahelisel noorte looduskaitsjate laagris.
Sihtgrupp: 20 õpilast, 2 õpilast võtavad osa rahvusvahelisest laagrist. Lahemaa noore looduskaitsja kursusel osalevad Lahemaal ja selle lähiümbruses elavad noored vanuses 13-16 eluaastat. Kursusele valitakse osalema loodushuvilised ja loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel edukalt osalenud õpilased. Samuti saavad kursusele kandideerida noored, keda aineõpetajad soovitavad. Samuti kutsuvad Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid õppeprogrammidel huvilisi õpilasi kursusele kandideerima.
Tegevused: kursuse ettevalmistamine – kursuse ajakava planeerimine, lektoritega läbirääkimine, osalejate leidmine; 5- päevase kursuse läbiviimine; eelmise aasta kursuse 2 võitjaga üle-euroopalises laagris osalemine; projekti aruandlus.


Nimetus: Looduskaitsekuu üritused 2011. aastal (nr 422)
Rahastaja ja toetuse summa: SA KIK, 28 591,52 EUR (447 360 EEK)
Algus ja lõpp: märts 2011 – september 2011 (SFL järgi)
Eesmärk: Projekti eesmärk on looduskaitse kuu raames läbi viia igas maakonnas 2011. aastal kolm looduskaitse teemalist üritust. Ürituste kaudu soovitakse parandada kaitsealade elanike keskkonna- ja looduskaitse alaseid teadmisi, selgitada kaitsealadel kehtivaid piiranguid ja nende tagamaid. Loodusväärtuste tutvustamine ja looduskaitse eesmärkide selgitamine aitab suurendada looduskaitse kuu raames toimuvatel üritustel osalejate keskkonna- ja loodusteadlikkust.
Sihtgrupp: Projekti raames korraldatakse 3 erinevat üritust igas maakonnas ning iga ürituse sihtgrupp on eelmisest erinev. Rahvusvahelisele kaitsealade päeva matkale on oodatud kõik huvilised, eriti kaitseala elanikud igas vanuses. Maaomanike õppepäeval osalevad piirkonna maaomanikud, kes oma igapäevaelus puutuvad kokku kaitsealal majandamisega. Loodushariduspäev kooliõpilastele on mõeldud kõikidele õpilastele. Keskkonnahariduskeskustes on antud päevaks mõeldud loodus- ja keskkonnateemalisi tegevusi ja õpitubasid igas vanuses õpilasele.
Tegevused: ürituste planeerimine, spetsialistidega kooskõlastamised ja läbirääkimised, avalikkuse ja sihtgruppide teavitamine; 3 ürituse läbiviimine igas maakonnas; projekti aruandlus, menetlus.


2010. aasta projektid

Nimetus: Loodusõppeprogrammide koostamine ja läbiviimine Põlva, Valga ja Võru maakonnas
Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kestus: 01.05.2009 – 31.12.2010
Projekti tegevused: valmis 7 loodusõppeprogrammi kolmel kaitsealal kasutamiseks, viidi läbi 41 õppeprogrammi, millest võttis osa 861 Põlva, Valga ja Võru maakonna õpilast, korraldati õppepäev, mille raames said 19 Põlva, Valga ja Võru maakonna õpetajat tutvuda ja testida Keskkonnaameti loodusõppeprogramme, tutvuda Piusa jõe ürgoru ja Verijärve MKA-ga.


Nimetus: „Neeruti maastikukaitseala, Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala ja Majakivi-Pikanõmme õpperaja infotahvlid“
Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kestus: 30. jaanuar 2009 – 8. oktoober 2010
Tegevused: Projekti raames koostati ja paigaldati infotahvlid Neeruti maastikukaitsealale ja Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealale. Majakivi-Pikanõmme õpperaja infotahvlid uuendati, kuna neil olev info oli aegunud ning stende oli lõhutud vandaalide poolt. Kokku valmis kaitsealadele 14 suurt ja 10 väikest infotahvlit.


Nimetus: „Lahemaa noore looduskaitsja kursus 2010“
Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kestus: 28. juuni 2010 – 02. juuli 2010
Tegevused: Projekti raames viidi läbi 5-päevane noore looduskaitsja kursus Lahemaal Vihasoo lasteaed-algkoolis. Kursusel osales 17 tublit loodushuvilist õpilast Lahemaalt ja ümbruskonna koolidest. Noored õppisid kursusel looduskaitse ja –kasutuse põhitõdesid, osalesid looduskaitselistel töödel ning omandasid teadmisi looduses üleelamisest ja ellujäämisest. Samuti saadi selgeks esmaabi põhitõed, mis kinnistati ka praktika käigus. 2 tublimat noort looduskaitsjat ning juhendaja esindasid Eestit ja Lahemaa Rahvusparki rahvusvahelises laagris Suurbritannias Mendip Hills AOMB kaitsealal.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.