Rahvaürituse korraldamise loa taotlemine

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada rahvaürituse korraldamist.

Täpsemalt tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas rahvaürituse korraldamiseks on vaja Keskkonnaameti nõusolekut või on korraldamine lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta või on see keelatud.

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik või kohalik omavalitsus, kes soovib korraldada rahvaüritust kaitstaval loodusobjektil, kus võib rahvaüritust korraldada ainult Keskkonnaameti nõusolekul.

Kui rahvaürituse korraldamine on lubatud Keskkonnaameti nõusolekuta, siis tuleb jälgida ka seda, kas inimeste viibimisele kaitsealal on seatud kaitse-eeskirjaga mingeid piiranguid. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 võõral maatükil viibimise kohta sätestatut.

Hoiualadel rahvaürituse korraldamiseks Keskkonnaameti luba ei ole vaja taotleda. Tuleb aga arvestada, et tegevusega ei tohi hävitada ja kahjustada elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks hoiuala moodustati ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Hoiualade kaitse alla võtmiste kohta leiab infot Riigi Teatajast. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 võõral maatükil viibimise kohta sätestatut.

Kui rahvaürituse raames kavandatakse sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmist või lõkke tegemist või telkimist, siis tuleb tutvuda nende tegevuste regulatsiooniga kaitse-eeskirjas. Kui need tegevused on lubatud Keskkonnaameti nõusolekul, siis ei ole vaja nendeks eraldi luba taotleda, vaid vastav soov tuleb esitada rahvaürituse korraldamise loa taotluses.

 

Rahvaürituse korraldamise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada vabas vormis koostatud taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • taotleja (vastutaja, korraldaja) nimi või ärinimi või asutuse nimi, isikukood või ettevõtja äriregistrikood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, postiaadress)
  • info ala kohta - maakond, vald, kaitstava loodusobjekti ja vööndi nimi, tegevuse koha nimi ja asukoht võimalikult täpselt
  • ürituse toimumise ja selleks vajalike ettevalmistuste aeg
  • osalejate arv
  • ürituse eesmärk ja tegevus(t)e kirjeldus (sh ala skeem, info transpordi, inventari ja seadmete paigaldamise kohta ja nende asukoht ala skeemil, info pürotehnika, lahtise tule ja/või helitehnika kasutamise kohta, heakorra abinõud) ning põhjendus

Taotluse võib esitada:

  • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
  • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
  • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Rahvaürituse korraldamise loa taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluse läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest taotluse esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.