Kaitsealal asuva maa müük riigile

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas asuva kinnisasja omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava tasu eest, kui kaitsekord piirab oluliselt ala sihtotstarbelist kasutamist. Oluliseks piiranguks on näiteks uuendusraie täielik keeld metsamaal.

Maaomanikud esitavad avalduse looduskaitsepiirangutega maade müügiks Keskkonnaametile, kes hindab, kas riigile müüdava maa sihtotstarbeline kasutamine on oluliselt piiratud ning saadab ettevalmistatud materjalid omandamise algatamise või sellest keeldumise otsuse tegemiseks Keskkonnaministeeriumile. Positiivse otsuse korral tellib Keskkonnaamet kinnisasja väärtuse hindamise ja peab maaomanikuga läbirääkimisi. Juhul, kui hinna osas jõutakse kokkuleppele, teeb keskkonnaminister maa omandamise otsuse. Maaomanikuga sõlmib lepingu RMK, kes vormistab kinnisasja ka riigi omandisse.

Kinnisasja omandamine otsustatakse omandamiseks tehtud avalduste laekumise järjekorras. 1. novembri 2020 seisuga on ootejärjekorras 111 avaldust ja maade ostmine jätkub sama nimekirja alusel, millega tegeles Maa-amet.

Ootejärjekord on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

 

Kaitstavad alad Eestis. Kuvatõmmis Maa-ameti geoportaalist.

 

Kinnisasja omandamise ettepaneku esitamine Keskkonnaametile

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigile omandamist reguleerib looduskaitseseaduse § 20 ning Vabariigi Valitsuse 08.07.2004 määrus nr 242.

Vastavalt määruse §-le 6 võib kinnisasja omanik teha Keskkonnaministeeriumile Keskkonnaameti kaudu kinnisasja omandamise ettepaneku, milles on märgitud:

  • ettepaneku esitaja andmed (sh aadress, sidevahendite numbrid);
  • riigile omandamiseks pakutava kinnisasja pindala, katastritunnus(ed) ja kinnistusraamatu registriosa number;
  • riigile pakutava kinnisasjaga seotud kolmandate isikute õigused, mida ei kanta kinnistusraamatusse, sealhulgas abikaasa õigus ühisvarale ja kehtivad maa kasutusõigused;
  • avaldaja soovi korral hinnaettepanek;
  • kui riigile pakutav kinnisasi on kaasomandis, kuid ettepanekut ei ole teinud kõik kaasomanikud ühiselt, lisatakse ettepanekule Asjaõigusseaduse § 74 lõike 1 kohane kõigi kaasomanike kokkulepe.

Ettepanekule lisatakse sõltuvalt omandamisviisist õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korralduse, pärimistunnistuse, abielutunnistuse või looduskaitseseaduse § 20 lõikes 11 punktis 3 kirjeldatud sugulusastet tõendava dokumendi koopia. Neid dokumente ei pea esitama juhul, kui kinnisasi on kaitse alla võetud pärast omandamist või kinnisasja kaitsekord on pärast omandamist muutunud rangemaks.

Omandamismenetluses peab kinnisasja omanikku esindava isiku volitusi tõendav volikiri olema notariaalselt tõestatud tulenevalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 118 lõikest 3 ja Asjaõigusseaduse §-dest 641 ja 120.

Taotluse võib esitada:

  • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
  • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
  • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

 

Lisainfo: Marko Angerjärv, Keskkonnaameti looduskasutuse peaspetsialist, marko.angerjarv@keskkonnaamet.ee, 511 9932

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.