Ehitamine ja projekteerimine

Loodusväärtuste kaitsmiseks on moodustatud sellised kaitstavad loodusobjektid nagu kaitseala (rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala ehk looduspark), püsielupaik ja kaitstava looduse üksikobjekt. Nendes rakendatavate kitsenduste ulatuse kehtestatakse kaitse-eeskirjaga.

Kaitse-eeskirjaga võib kaitstavad loodusobjekti poolt hõlmatava maa-ala jaotada erineva rangusastmega vöönditeks, milleks on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd. Loodusreservaat on kõige rangema kaitsega vöönd, mis hoitakse otsesest inimtegevusest puutumata.

Sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis aga annab looduskaitseseadus kaitse-eeskirjaga võimaluse reguleerida erinevaid tegevusi, sh ehitiste püstitamist

Sihtkaitsevööndis võib kaitse-eeskirjaga lubada tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamist kaitsealal paikneva kinnistu, kaitseala või riigikaitse tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustöid.

Piiranguvööndis võib kaitse-eeskirjaga lubada ehitise püstitamist ning rahvuspargis ehitise väliskonstruktsioonide muutmist.

Kuid alati tuleb kaitse-eeskirja vaadata koos looduskaitseseadusega, sest eeltoodud tegevused on looduskaitseseaduse kohaselt sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis keelatud, kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti. Seega kui kaitse-eeskirjas ei ole neid tegevusi käsitletud on need looduskaitseseaduse kohaselt keelatud. Looduskaitseseaduse ja kaitse-eeskirjadega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Hoiualadel kaitse-eeskirja ei ole ja nende maa-ala ei ole jaotatud piirangu-ja sihtkaitsevöönditeks. Hoiualadel tegutsemisel tuleb juhinduda looduskaitseseaduse 5. peatükist, mis näeb ette, et teatud tegevuste kavandamise korral tuleb Keskkonnaametile esitada hoiuala teatist, mille kohta leiad rohkem infot siit. Kõikide teiste tegevuste korral tuleb arvestada, et tegevusega ei tohi hävitada ja kahjustada elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks hoiuala moodustati ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Hoiualade kaitse alla võtmiste kohta leiab infot Riigi Teatajast.

Samuti tuleb arvestada, et kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:

  • muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet
  • koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid
  • kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut
  • lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda
  • anda projekteerimistingimusi;
  • anda ehitusluba
  • rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist.
 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.