Language switcher

You are here

Metsaregister

Metsaregistri eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta.

Metsaregistris on õigus andmeid töödelda Keskkonnaagentuuril, Keskkonnaametil ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusel.

Mida teeb Keskkonnaamet?

 • Sisestab, töötleb ja väljastab metsateatiste ning välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmeid;
 • tagab registrisse kantud metsateatiste ning välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmete õigsuse;
 • tagab registris metsateatiste, välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmetega seotud kasutajatoe.

Metsaregistri kuvatõmmis

 

Spetsialistide ja metsahoiu spetsialistide tööpiirkonnad ja kontaktid valdade viisi (56.85 KB, PDF)

Kui Teil on küsimusi e-metsateatise esitamise tehniliste küsimuste kohta:

 
 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

 • 1. Sain Keskkonnaametilt e-maili teel teavituse metsateatise kohta. Metsateatist ma ametile esitanud ei ole. Millega on tegu?

  Alates 2020 aasta II poolest kasutab Keskkonnaamet meile esitatud metsateatiste registreerimisel, uuendusraiete korral,  teavituse võimalust läbi Eesti.ee keskkonna. Teavitus annab võimaluse piirinaabril saada kavandatava raie kohta infot ning soovi korral oma piirinaabriga suhelda. Piirinaabri teavituse saab soovi korral välja lülitada Eesti.ee keskkonnas, vt. juhendit siit (523.44 KB, PDF)

 • 2. Esitasin Keskkonnaametile sanitaarraie metsateatise ja see sai lubava märke. Raiet tehes selgus, et eraldiselt on vaja raiuda kokku rohkem tihumeetreid kui metsateatisele määratud sai. Kas mul tuleb esitada Keskkonnaametile täiendavav metsateatis?

  Jah, Teil tuleb esitada täiendav metsateatis. Sanitaarraiel on raiemahu järgimine vajalik. See on vajalik, et sanitaarraiena ei tehtaks raieid, mis oma olemuselt ei vasta sanitaarraie eesmärgile. Juhendvideo:

 • 3. Miks ei ole metsateatisele võimalik sisestada pindala? Pindala lahter on tühi ja mitteaktiivne?

  Olete metsateatise esitamist alustanud katastriüksuselt. Katkestage metsateatise esitamine ja tehke linnuke eraldise numbri ette, siis tekib metsateatisele kogu eraldise info ja seda koos pindalaga. Raadamiste ja trassiraiete korral tehke linnuke katastriüksuse ette ning seejärel metsateatise vormil saate alustada ala joonistamist nupuga https://lh3.googleusercontent.com/S_qRsAi_G2h_TASqSdJVui0jayYtnUNYJBdUmnigNr-5H-vC-siXNAKXTKqFxiFD_3jceUWlGsAOLdhgZj2_8z2m7kVIKCDmdKAOi_KgdoSW_VekUAbq5JnQIpF5sgJuhendvideo:

 • 4. Omaniku kood ja nimi ei vasta rahvastikuregistri andmetele. Mida teha?

  Toimunud on kinnistu omaniku vahetus notaris aga muudatused ei ole jõudnud veel kinnistusraamatusse. Oodake kuni omaniku vahetus on registreeritud ka kinnistusraamatus. Vaata ka: https://kinnistusraamat.rik.ee.

 • 5. Miks osadele metsateatistele veel otsust tulnud ei ole? Teistele juba tuli. 

  Juhul kui metsateatisele ei ole paari minuti jooksul vastust saabunud on tegemist, kas kaitsealuse objektiga või on planeeritud lageraie ümber varasemad lageraielangid või on tegemist mõne muu piiranguga ning metsateatis on suunatud menetlemiseks Keskkonnaameti spetsialistile. Lisaks võivad kinnistul olla erinevad koormatised kinnistusraamatus ja ka sel juhul võtab menetlus aega kuni 15 tööpäeva. Esitatud metsateatise menetlusaega on võimalik jälgida süsteemi sisse logides jaotisest “Teatised”, millele vajutades avaneb aken “Minu üksuste metsateatised”. Vaata ka metsaregistri (http://register.metsad.ee) all servas olevat juhendit “Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf” ja “Metsaportaalis metsateatise esitamise juhend.pdf”

 • 6. Kuidas esitada kahjustuste metsateatist? Sanitaarraie märkimisel ei saa määrata kahjustuse põhjust ja kahjustatud puuliiki.

  Tulenevalt metsaseaduse § 41 lõikest 2 loetakse mets kahjustatuks järgnevatel juhtudel:

  1) metsauuendusalal või noorendiku arenguklassis olevas puistus metsauuendamisel kasutada lubatud puuliikide elujõuliste puude arv väiksem kui metsa uuenenuks lugemiseks nõutav minimaalne puude arv;
  2) alates latimetsa arenguklassist elujõuliste puude esimese rinde rinnaspindala väiksem kui puistu esimese rinde rinnaspindala lubatud alammäär pärast harvendusraiet.

  Nimetatud juhtudel tuleb metsaomanikul esitada Keskkonnaametile metsakahjustuse metsateatis. Selleks määrata metsateatise blanketil või metsaportaalis vormile kahjustuse kood (1 - 11). Metsakahjustusest teatamisel raieliiki metsateatisele ei määrata.

  Sanitaarraiet metsaportaalis kavandades märkida metsateatise vormile raieliigi kood, raiutav maht ning seejärel lisada vormile “lisa” nupuga sama eraldus uuesti ning sellele reale märkida kahjustuse kood ja kahjustatud puuliik.

  Paberteatisel saab hooldusraiekoodi ja kahjustuse koodi märkida samale blanktis toodud reale.

 • 7. Vigane geomeetria – mida see tähendab? 

  See tähendab, et Teie poolt joonistatud ala lõikub või kattub teise objektiga. Peale veateadet kuvatakse objekti vigane koht kaardil, mida saab kaarditööriistu kasutades korrigeerida.

 • 8. Kuidas tegutseda, kui soovin juba olemasoleva metsateatise asemele uut esitada?

  Juhul kui soovite oma raieplaani näiteks eraldisel 3 muuta valige kaardil eraldis 3 uuesti, seejärel vajutage vasakul rohelist nuppu “Lisa metsateatisele” ning täitke metsateatise vorm uuesti, kuhu saate märkida näiteks teise raieliigi või korrigeerida väljaraiemahtu. Samale alale esitatud metsateatis tühistab varasema metsateatise. Vaata ka metsaregistri (http://register.metsad.ee) all servas oleva juhendi "Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf" punkti 4.6.

 • 9. Metsateatis on saanud EI-otsuse. Kuidas vastavalt soovitustele uue teatise saaks esitada?

  Lähtuge “EI” otsusele lisatud selgitusest ja esitage vajadusel samale alale uus ja muudetud sisuga  metsateatis (vahetage raieliiki või muutke väljaraie mahtu). Vaata ka metsaregistri (http://register.metsad.ee) all servas oleva juhendi "Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf" punkte 4.4 ja 4.6. Juhendvideo:

 • 10. Ei saa esitada metsateatist, programm jääb lõpmatuseni ketrama. Mida teha?

  Palun pöörduda klienditoe poole, e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee telefon: 662 5999

 • 11. Millisest keskkonnast saab vaadata, kas teatis sai esitatud ja mis on menetluse tähtaeg?

  Logige register.metsad.ee süsteemi. Vajutage nuppu “TEATISED” seejärel avaneb uus aken “Minu üksuste metsateatised”. Selles aknas on näha ka menetlusaeg. Lisaks on samas aknas näha ka “Viimati esitatud teatised”, “Esitamata teatised”, “Kahjustuse teatised”, “Tööde teatised”(Raietööd) ja “Kõik” (seal on nii “EI” kui “JAH” otsused ning Teie kehtetud metsateatised). Juhul kui Teil on üle 50 kinnistu on sama info vasakul iga kinnistu juures oleva nupu all.https://lh4.googleusercontent.com/arL1Aa2a6xWr_zR-ZjdbPDcBdCeg0mQRDj8igvemDjYoLwoa1bSBRZ0J1f-x479ZVZlEJ4nS-d5Enx-UYP95i9Pngtwe_hPrw2XK66Zd5thAGq2e-qzdrNhDW196DAVaata ka metsaregistri (http://register.metsad.ee) all servas oleva juhendi "Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf" punkti 4.3.

 • 12. Miks on metsaportaalist kadunud takseerandmed, kuigi varasemalt on need seal olemas olnud? 

  Metsa inventeerimisandmete osas palun pöörduda Keskkonnaagentuuri poole e-post: mravalik@envir.ee telefon: 677 1300

 • 13. Kas kehtivat metsateatist saab pikendada ja kuidas seda metsaportaalis teha?

  Kehtivad metsateatisi pikendada ei saa. Esitage samale metsaeraldisele uus metsateatis. Vaata ka (http://register.metsad.ee) all servas oleva juhendi "Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf" punkte 4.4.ja 4.6. Juhendvideo:

 • 14. Miks annab minu kinnistu kohta päringu tegemisel metsaportaal vana katastritunnuse? Kinnistu jagamisest on mitu aastat möödas. 

  Kinnistu maakatastriandmeid muutes ei muutu metsaregistris metsa inventeerimisandmed automaatselt. Palun pöörduda Keskkonnaagentuuri poole e-post: mravalik@envir.ee telefon: 677 1300, kes viib metsa inventeerimisandmete sisu vastavusse katastriandmete muutustega.

 • 15. Kuidas leida portaalist metsakaitseekspertiisi (MKE)?

  Logi metsaregistri portaali, vali vasakult rippmenüüst MINU ja sealt EKPERTIISID, seejärel avanevad kõikide minu kinnistutega seotud metsakaitseekspertiisid ja metsauuenduse ekspertiisid.

 • 16. Kuidas esitada teatist kui metsamajanduskava ei ole kohustuslik? 

  Vali lipiku “MINU” alt soovitud kinnistu ning tee linnuke katastriüksuse nr ette. Seejärel vajutada nuppu “Lisa metsateatisele”. Ekraanile tekib metsateatise vorm. Seejärel vajuda vormil nuppu https://lh3.googleusercontent.com/S_qRsAi_G2h_TASqSdJVui0jayYtnUNYJBdUmnigNr-5H-vC-siXNAKXTKqFxiFD_3jceUWlGsAOLdhgZj2_8z2m7kVIKCDmdKAOi_KgdoSW_VekUAbq5JnQIpF5sgning joonista vasakul tööriista ribal oleva nupuga https://lh4.googleusercontent.com/DW9pt_cbR9wSL-qYcnpZTKORyWqcewdUGGGIi3dJElNfe_RJOZbL_f0xhH6QRqER-j8p5DMXpRivkRYdO1D3b9BC8dCeR_CEWo1iYdhlo66BJqnBhBsy5648LtpPYw ala kus soovite raiet teostada. Ala joonistamise järel vajutada vasakult ribalt nuppu https://lh4.googleusercontent.com/-ir6rzrVd_Wtw57-XvfNj0JqRjSNczIUj_8vpKob774HKPAp7COpgGexS9hrBZKwk61KdO_PP8FsN_fBVaHiZL0GU5IVfurPD0TTOjQPSygkKZaI_QVs9Y97fek8XA, mis kinnitab ala ja toob teid tagasi metsateatise vormile. Ala ise joonistamist on vaja kasutada Trassiraiete (TR), Raadamiste (RD) ja alla 5 ha suuruse (eraisikud), alla 2 ha (juriidilised isikud) metsamaaga kinnistute korral. Juhendvideo:


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media